Revisorer

Årsstämman 2015 valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för en period om ett år.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt presenterar sina slutsatser från den årliga revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionsutskottet om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden som mottagits för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sin revisionsberättelse och slutsatserna i den.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige samt International Standards on Auditing (ISA).

Huvudansvarig revisor: Patrik Adolfson
Auktoriserad Revisor
Född 1973
Patrik Adolfson har varit huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 2015.
Andra uppdrag: Attendo AB (publ), Catella AB (publ), Loomis AB (publ) och Nordstjernan Investment AB. Medlem av FAR.

Revisionsarvoden och ersättningar

Revisionsarvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisnings- och skattefrågor i samband med omstruktureringar.

Revisorsarvoden och ersättningar (PwC)

 
Koncernen

Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Revisionsuppdrag 32,4 31,7 6,6 5,7
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 3,0 2,4 1,9 1,4
Skatterelaterade uppdrag 14,0 16,0 2,7 0,6
Andra uppdrag (1) 5,3 6,9 1,4 2,2
Summa PwC 54,7 57,0 12,6 9,9

(1) Kostnader för andra uppdrag utförda av PwC innefattar arvoden för
     revisionsrelaterad rådgivning angående redovisning inklusive IFRS, IT, förvärv,
     avyttringar och internbanksrelaterade frågor.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält