Styrelsens arbete 2015

Under 2015 höll styrelsen åtta möten, varav två hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari 2015, som hölls i samband med årsbokslutet, deltog revisorerna och presenterade revisionen.

För väsentliga frågeställningar som avhandlats under året hänvisas till illustration på sidan 29 i Årsredovisningen 2015.

Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2015

  Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott
Antal möten 2015 8 4 1
Styrelseledamöter      
Melker Schörling 8   1
Carl Douglas 7    
Fredrik Cappelen 8  4  
Marie Ehrling 8  4  
Annika Falkengren 7   1
Alf Göransson (VD, koncernchef) 8    
Fredrik Palmstierna 8    
Sofia Schörling Högberg 8    
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson (1) 8    
Åse Hjelm (1) 8    
Jan Prang (1) 8    

(1) Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseldamöter vid årsstämman. Suppleant är
     Thomas Fanberg och Mirja Nilsson. 

Revisionsutskott

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Information om styrelseledamöter och närvaro återfinns i tabellen ovan. Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2015.

För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året hänvisas till illustration på sidan 30 i Årsredovisning 2015.

Ersättningsutskott

Styrelsen har även bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll ett möte under 2015. För ledamöter och närvaro hänvisas till tabellen ovan.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält