Styrelsens ersättning

Styrelsens ersättning beslutas årligen av den ordinarie årsstämman.

Ersättning 2016

Arvode till styrelseledamöterna bestämdes av årsstämman 2016 till ett sammanlagt belopp om 4.270.000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1.300.000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 775.000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom VD och koncernchef samt arbetstagarrepresentanter, skall erhålla 515.000 kronor vardera.

Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250.000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100.000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 125.000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50.000 kronor.

Ersättning 2015

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (3) Pension Total ersättning
Melker Schörling, Styrelseordförande (1) 1.300 - - - 1.300
Carl Douglas, vice ordförande 750 - - - 750
Fredrik Cappelen (1) 625 - - - 625
Marie Ehrling (1) 750 - - - 750
Annika Falkengren (1) 550 - - - 550
Fredrik Palmstierna 500 - - - 500
Sofia Schörling Högberg 500 - - - 500
Delsumma styrelsen 4.975 - - - 4.975
VD och koncernchef (2) 14.450 90 7.800 4.261 26.601
Koncernledningen i övrigt (4) 54.171 3.540 52.452 8.479 118.642
Delsumma VD och koncernledning 68.621 3.630 60.252 12.740 145.243
Summa 73.596 3.630 60.252 12.740 150.218

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Av beloppet avser 1.200 KSEK tillfällig ersättning och 360 KSEK pensionskostnad för tillkommande ansvar som divisionschef för Security Services Europe under 2015.
(3) Avser 2015 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus, se även separat tabell för aktierelaterad del.
(4) Ersättningen för en ledamot som tillträtt koncernledningen under 2015 avser från detta datum.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält