Redovisningsprinciper

Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Redovisningsnorm

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom där en värdering till verkligt värde krävs enligt IFRS. Exempel på tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde är finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt förvaltningstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas, såsom ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2015

Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2015 har haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som ännu inte trätt i kraft och inte tillämpas i förtid av Securitas

Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2016 bedöms ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.
Effekterna på koncernens finansiella rapporter av standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2017 eller senare har ännu inte utvärderats. De kommande standarder som främst kan komma att påverka koncernens finansiella rapporter är IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter, som väntas träda i kraft den 1 januari 2018, samt IFRS 16 Leasing, som väntas träda i kraft den 1 januari 2019. Dessa standarder är ännu inte godkända av EU.

Klicka här för fullständiga redovisningsprinciper i årsredovisning 2015

 

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com