Förvärvsloggbok 2016

MSEK

Bolag Affärssegment (1) Inkl.
fr.o.m.
Förvärvad
andel (2)
Årlig
försäljning (3)
Enterprise
value (4)
Ingående balans          
Diebolds Electronic Security, Nordamerika (6) Security Services North America 1 feb - 2.820 3.110
Draht+Schutz, Tyskland (6) Security Services Europe 2 maj 100 175 109
Infratek Security Solutions, Norge Security Services Europe 24 aug 100 200 32
Övriga förvärv och avyttringar
(5) (6)
      6 123
Summar förvärv och avyttringar 2016 3.234 3.395


Noter:
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
5) Avser periodens övriga förvärv, avyttringar och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Baysecur och BahnBauService, Tyskland, Sérénitis, Frankrike, Waterland Security Services (kontraktsportfölj), LB Security och ESS, Nederländerna, Sensormatic, Turkiet, Fuego Red, Argentina, Pinglin, Kina, avyttring av sidoverksamhet, Sydafrika och SKL, Sydkorea. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Kroatien, Turkiet, Argentina, Uruguay, Kina och Sydafrika.
6) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar, betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar i koncernen var –119 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 190 MSEK.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com