Securitas security guard

Dialog leder till förbättringar

Securitas har en fortlöpande dialog med sina intressenter. På så sätt vet vi vilka förväntningar som finns och hur vi kan förbättra oss.

Securitas har som mål att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag. Vi uppmuntrar en fortlöpande dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar vad gäller hållbarhetsarbete och kommunikation och för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar.

Arbetsförhållandena är viktigast

Liksom tidigare år bjöd vi in olika intressentgrupper att delta i en enkätundersökning om Securitas arbete med ansvarsfrågor. Både interna och externa intressenter från en rad olika länder deltog. Under året hade vi även möten med olika intressenter, så som fackföreningsrepresentanter och investerare.

Intressenterna uppgav återigen att medarbetarnas arbetsförhållanden, inklusive arbetsrelationer och utbildning, var den viktigaste hållbarhetsfrågan för Securitas.

Hållbarhetsarbetets utveckling

Vi arbetar fortlöpande med att förbättra kommunikationen av hållbarhetsfrågor, exempelvis genom flera kvantitativa och kvalitativa data om resultaten.

Med hjälp av intressenternas synpunkter fortsatte vi arbetet med att mäta och redovisa nyckeltal och har färdigställt en hållbarhetsrapport för 2015 enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4.

Regelbundna kundundersökningar

Eftersom kunderna är en av de viktigaste intressentgrupperna genomförs kundundersökningar regelbundet i de flesta av Securitas affärsområden.

Kundundersökningarna från 2015 – som täcker de allra flesta länder där vi har verksamhet – visar på tre tydliga områden där Securitas bör utvecklas ytterligare:

  • Utbildning – väktarna behöver rätt utbildning för uppdraget
  • Kommunikation - mer kommunikation för att underlätta för kunderna
  • Tjänstekvalitet – att säkerställa hög kvalitet när det gäller tjänster och personal

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält