Securitas security guard Hongkong

Våra prioriterade områden

Här är en sammanställning av våra viktigaste prioriteringar inom hållbarhet.

Securitas riktlinjer för värderingar och etik

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik är en av företagets viktigaste policyer. Securitas Integrity Line är ett koncernrapporteringssystem för ärenden som rör avvikelser och överträdelser.

Klicka här för att läsa om vår hållbarhetsutveckling i årsredovisningen 2015.

Resultat 2015

 • Ett system för styrning, risk och regelefterlevnad infördes i början av året. Systemet underlättar arbete över funktionsgränserna och förbättrar processer och rutiner.
 • Åtta landsbesök genomfördes.
 • Arbetet med att slutföra utbildningen i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik i samtliga länder fortsatte. Totalt har cirka 91 procent av chefer och tjänstemän och 75 procent av väktarna genomfört kursen.

Securitas Integrity Line infördes i ytterligare två länder, och har nu implementerats i 52 länder.

Prioriteringar 2016

 • Förbättra mätning och uppföljning av områdena hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter.
 • Stödja länder som ännu inte har slutfört utbildningen inom Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik.
 • Införa Securitas Integrity Line i ett återstående land.

Medarbetarrelationer

Securitas har närmare 330.000 medarbetare i 53 länder. Nyckeln till Securitas långsiktiga tillväxt och hållbarhet är att vara en stabil och pålitlig arbetsgivare.

Resultat 2015

 • Det gjordes en uppföljning av medarbetarundersökningen inom Security Services Europe, och diskussioner om att utöka undersökningen till andra divisioner inleddes.
 • Fem möten hölls med UNI Global Union (UNI) och European Works Council (EWC).

Prioriteringar 2016

 • En ny medarbetarundersökning kommer att initieras inom Security Services Europe. En medarbetarundersökning för chefer och tjänstemän kommer att genomföras inom Security Services North America.
 • Fortsätta att ha en aktiv och konstruktiv dialog med UNI och EWC.

Koldioxidutsläpp

Securitas strävar efter att sänka utsläppen av koldioxid, i första hand från våra transporter. Securitas har deltagit i CDP (Carbon Disclosure Project) sedan 2011.

Resultat 2015

 • Genomsnittliga koldioxidutsläpp minskade med 3,4 procent för bilar och med 1,1 procent för minibussar.
 • Securitas erhöll 92 av 100 möjliga poäng i CDLI-avsnittet av CDP för 2015, jämfört med 84 poäng år 2014.

Prioriteringar 2016

 • Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från de bilar och minibussar som företaget äger eller leasar.
 • Använda resultaten i CDP för att fortsätta minska utsläppen.

Rapportering

Securitas avger hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4.

Resultat 2015

 • Fortsatta intressentdialoger, däribland en enkätundersökning av Securitas hållbarhetsarbete och kommunikation, med externa och interna intressenter. En GRI G4-rapport togs fram för 2015.

Prioriteringar 2016

 • Fortlöpande intressentdialog, däribland ett nytt investerarmöte med inriktning på hållbarhetsfrågor.
 • Utöka GRI-rapportens omfattning, däribland att lägga till nyckeltal / indikatorer.
 • Utvärdera följderna av nya direktiv förhållbarhetsrapportering från EU.

Verksamhetsrutiner

Genom att integrera frågor om samhällsansvar i vår verksamhet minskar vi våra affärsrisker.

Resultat 2015

 • Fortsatt arbete med att förfina processerna för förvärvsgranskning och utredningar av fall där Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik inte efterlevs.
 • Utveckla koncernens riktlinjer för riskbedömning av leverantörer, däribland en process för initial granskning.
 • Lansering av en e-utbildningskurs i Securitas antikorruptionspolicy för berörda medarbetare.
 • Uppdatera policyn för sund konkurrens.

Prioriteringar 2016

 • Införa koncernens riktlinjer för riskbedömning för leverantörer i samtliga verksamhetsländer.
 • Säkerställa att alla berörda chefer och tjänstemän genomför utbildningen.

Internationella standarder

Securitas följer internationella hållbarhetsstandarder.

Resultat 2015Tabell över hållbarhetsutveckling i årsredovisningen 2015

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält