Riskbaserad uppföljning

Identifierade risker och antagna policyer sätter strukturen för det fjärde steget i processen - riskbaserad uppföljning. Prioriterade risker följs upp genom självutvärdering, revision, risk- och kontrolldiagnostik, legala granskningar, hållbarhetsgranskningar och/eller är föremål för andra uppföljande åtgärder under året.

Uppföljning genomsyrar alla nivåer i organisationen och genomförs av olika funktioner beroende på om det avser operationella frågeställningar eller finansiell rapportering.

  • Styrelsen spelar en viktig roll i den fortlöpande processen med att identifiera och utvärdera väsentliga risker som koncernen ställs inför, samt effektiviteten i tillhörande kontroller.
  • Revisionsutskottet följer upp effektiviteten i koncernens ERM och interna kontrollsystem samt stödjer styrelsen med uppgift att säkerställa den interna kontrollen i den finansiella rapporteringen. Detta sker genom flera olika aktiviteter så som genomgång av basic controls. Utskottet granskar även alla del- och helårsrapporter innan publicering.
  • VD och koncernchef samt koncernledningen följer upp resultatet genom ett detaljerat rapporteringssystem med regelbundna avstämningsmöten som tar upp faktiskt utfall, analyser av avvikelser, uppföljning av nyckelfaktorer och regelbunden prognostisering.
  • Funktionskommittéerna utarbetar och kommunicerar lämpliga policyer samt övervakar väsentliga frågor inom respektive ansvarsområde.
  • ERM-kommittén ansvarar för att driva processen som förser ledningen med verktyg och hjälp för att identifiera och hantera de risker som är förknippade med den verksamhet som Securitas bedriver. ERM-kommitténs medlemmar består av chefer för funktionskommittén samt andra specialister.
  • Koncernfunktionen Management Assurance har en koordinerande och övervakande roll avseende vissa interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Riskanalyser tillsammans med analys av resultaten från självutvärderingar används som grund för att fastställa vilka aktiviteter som ska utföras vad gäller uppföljning från ett revisionsperspektiv.
  • Lokal ledning är primärt ansvariga för att följa upp och säkerställa lokala enheters efterlevnad av koncernens policyer inklusive eventuella specifika divisionspolicyer och riktlinjer.
Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.