Ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Årsstämman 2016 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 60 procent av den fasta årslönen för VD och koncernchef och maximalt 42–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. För det fall rörlig ersättning som utbetalats kontant visar sig ha betalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga skall bolaget ha möjligheten återkräva således utbetald ersättning.

Bolagets åtaganden avseende rörlig lön till koncernledningen under 2016 beräknas vid fullt utfall kunna kosta bolaget maximalt 79 MSEK. Information rörande tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning framgår av not 8 i årsredovisningen för 2016.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder, och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande såvida inte lokala bestämmelser kräver det.

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst sex månader gälla.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning 2017

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (2) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 1.800 - - - 1.800
Carl Douglas, vice ordförande (1) 850 - - - 850
Ingrid Bonde 550 - - - 550
John Brandon 550 - - - 550
Anders Böös (1) 725 - - - 725
Fredrik Cappelen (1) 825 - - - 825
Sofia Schörling Högberg (1) 725 - - - 725
Dick Seger 550 - - - 550
Delsumma styrelsen 6.575 - - - 6.575
VD och koncernchef 15.346 65 9.000 4.500 28.911
Koncernledningen i övrigt (3) 67.091 5.233 57.326 11.266 140.916
Delsumma VD och koncernledning 82.437 5.298 66.326 15.766 169.827
Summa 89.012 5.298 66.326 15.766 176.402

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Avser 2017 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus, se även separat tabell för aktierelaterad del.
(3) Koncernledningen i övrigt bestod per den 31 december 2017 av 11 personer (12). Ersättningen för en ledamot som lämnat koncernledningen under 2017 avser till och med detta datum.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.