Ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Årsstämman 2018 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 60 procent av den fasta årslönen för VD och koncernchef och maximalt 42–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. För det fall rörlig ersättning som utbetalats kontant visar sig ha betalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga skall bolaget ha möjligheten återkräva sådan utbetald ersättning.

Bolagets åtaganden avseende rörlig lön till koncernledningen under 2018 beräknas vid fullt utfall kunna kosta bolaget maximalt 84 MSEK. Information rörande tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning framgår av not 8 i årsredovisningen för 2017.

Med förbehåll för tillämplig lagstiftning ska samtliga i koncernledningen omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. I undantagsfall kan värdet av sådana försäkringspremier istället betalas ut som en del av ersättningen till medlemmarna i koncernledningen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande såvida inte lokala bestämmelser kräver det.

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst tolv månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt tolv månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska en uppsägningstid om högst sex månader gälla.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning 2018

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (5) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 2.100 - - - 2.100
Carl Douglas, vice ordförande (1) 895 - - - 895
Ingrid Bonde (1) 760 - - - 760
John Brandon 580 - - - 580
Anders Böös (1) 760 - - - 760
Fredrik Cappelen (1) 865 - - - 865
Sofia Schörling Högberg (1) 760 - - - 760
Dick Seger 580 - - - 580
Delsumma styrelsen 7.300 - - - 7.300
Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef (1 mars - 31 dec) (2) 14.666 181 6.386 - 21.233
Alf Göransson, VD och koncernchef (1 jan - 28 feb) (3) 2.500 28 - 757 3.285
Koncernledningen i övrigt (4) 71.456 3.269 63.318 10.639 148.682
Delsumma VD och koncernledning 88.622 3.478 69.704 11.396 173.200
Summa 95.922 3.478 69.704 11.396 180.500

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Grundlön samt 30% lön istället för pensionsavsättningar 3 404 KSEK, samt effekt av omräkning från GBP för del av lön utbetald i Storbritannien enligt avtal.
(3) Utöver denna ersättning har lön för perioden 1 mars - 7 mars 2018 utgått med 288 KSEK. Ersättning för arbete som rådgivare under perioden 8 mars – 31 december 2018 har utgått med 7 994 KSEK. Några övriga förmåner, rörlig ersättning eller pension utgår inte för detta uppdrag.
(4) Koncernledningen i övrigt bestod per den 31 december 2018 av tio personer. Ersättningen för Magnus Ahlqvist i rollen som Divisionschef för Security Services Europe under perioden 1 januari – 28 februari 2018 ingår i denna summa, samt även för en ledamot som lämnat koncernledningen under 2018.
(5) Avser 2018 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus samt långfristiga incitamentsprogram, se även separat tabell för aktierelaterad del.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.