Ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Securitas AB

Årsstämman 2016 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande:

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 60 procent av den fasta årslönen för VD och koncernchef och maximalt 42–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen. För det fall rörlig ersättning som utbetalats kontant visar sig ha betalats på basis av uppgifter som senare visar sig vara uppenbart felaktiga skall bolaget ha möjligheten återkräva således utbetald ersättning.

Bolagets åtaganden avseende rörlig lön till koncernledningen under 2016 beräknas vid fullt utfall kunna kosta bolaget maximalt 79 MSEK. Information rörande tidigare beslutade ersättningar som ännu inte har förfallit till betalning framgår av not 8 i årsredovisningen för 2016.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder, och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande såvida inte lokala bestämmelser kräver det.

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst sex månader gälla.

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättning 2016

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (2) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 1.400 - - - 1.400
Carl Douglas, vice ordförande (1) 825 - - - 825
Anders Böös (1) 640 - - - 640
Fredrik Cappelen (1) 765 - - - 765
Sofia Schörling Högberg (1) 640 - - - 640
Delsumma styrelsen 4.270 - - - 4.270
VD och koncernchef 13.876 90 8.190 4.100 26.256
Koncernledningen i övrigt (3) 62.604 4.986 62.659 9.782 140.031
Delsumma VD och koncernledning 76.480 5.076 70.849 13.882 166.287
Summa 80.750 5.076 70.849 13.882 170.557

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Avser 2016 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus, se även separat tabell för aktierelaterad del.
(3) Ersättningen för en ledamot som tillträtt koncernledningen under 2016 avser från detta datum.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält