Management assurance

Koncernen har en koordinerande och övervakande funktion avseende vissa interna kontrollaktiviteter på koncernnivå. Stabsfunktionen Management Assurance fungerar som koncernens internrevisionsfunktion och rapporterar direkt till ekonomidirektören, med en öppen kommunikationslinje till revisionsutskottet.

Funktionen tar fram en årlig plan för sitt arbete som godkänns av revisionsutskottet. Resultatet av funktionens arbete, vilket inkluderar under året utförda och koordinerade internrevisionsrelaterade aktiviteter, presenteras vid revisionsutskottets möten. Funktionen deltog vid sex av revisionsutskottets totalt sju möten under 2019.

I enlighet med en av koncernens grundläggande principer har en stegvis vidareutveckling av denna funktion skett. Detta har förbättrat koncernens interna kontroll genom olika aktiviteter under året, såsom vidareutveckling av processen kring uppföljning och rapportering liksom identifiering av risker relaterade till finansiell rapportering samt utvärdering av effektiviteten hos relaterade kontroller.

Särskilt fokus läggs på koncernens prioriterade risker samt att genomföra granskningar i länder i nya marknader och inom ny affärsverksamhet. Erfarenhetsmässigt utbyte genom olika aktiviteter spelar också en stor roll i vidare förbättring av kontrollmiljön. Funktionen arbetar med en kombination av interna resurser samt resurser i form av externrevisorer och andra konsulter beroende på situationen och området i fråga. Detta möjliggör ökad flexibilitet och anpassning vid hanteringen av de risker som koncernen ställs inför, vilket passar Securitas affärsmodell. Bland de nuvarande ansvarsuppgifterna ingår att:

  • Bistå vid självutvärderingsprocessen avseende kontroller, specifikt att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas när så behövs
  • Övervaka resultaten från risk- och kontrolldiagnostik som genomförts under året för att säkerställa att beslutade åtgärder följs upp
  • Bistå vid utveckling, implementering och samordning av riskhanteringsprocesser
  • Fastställa och planera för specifika fokusområden och/eller kontrolldiagnostik baserat på utförd riskbedömning, diskussioner med divisionsledning och rekommendationer från revisionen
  • Delta vid och/eller utföra vissa revisions- och granskningsaktiviteter såsom risk och kontrolldiagnostik
  • Övervaka kommunikation från de externa revisorerna och säkerställa att eventuella rekommendationer avseende den interna kontrollen i bolaget snabbt följs upp och införs
  • Stödja koncernledningen vid genomgång och diskussion om revisionsplaner med externrevisorer för att koordinera och kommunicera olika frågor internt, exempelvis revisionens omfattning, tidsplaner och dokumentationskrav

Funktionen är föremål för en årlig utvärdering av styrelsen för att säkerställa att de aktiviteter som utförs, tillsammans med de övriga delar som ingår i koncernens internkontroll, och som beskrivs i bolagsstyrningsrapporten, understöder en välfungerande struktur för övervakning och uppföljning.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.