Revisorer

Årsstämman 2017 valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för en period om ett år.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt presenterar sina slutsatser från den årliga revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionsutskottet om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden som mottagits för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sin revisionsberättelse och slutsatserna i den.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige samt International Standards on Auditing (ISA).

Huvudansvarig revisor: Patrik Adolfson
Auktoriserad Revisor
Född 1973
Andra uppdrag: Attendo AB (publ), Catella AB (publ), Loomis AB (publ), Nordstjernan Investment AB och Pandox AB (publ). Medlem av Far.

Revisionsarvoden och ersättningar

Revisionsarvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisningsfrågor och regelefterlevnad inom skatt inklusive deklarationer.

Revisorsarvoden och ersättningar (PwC)

 
Koncernen

Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Revisionsuppdrag 37,9 32,4 5,7 6,6
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 3,5 3,0 1,7 1,9
Skatterelaterade uppdrag 13,3 14,0 1,9 2,7
Andra uppdrag (1) 29,0 5,3 1,6 1,4
Summa PwC 83,7 54,7 10,9 12,6

(1) Kostnader för andra uppdrag utförda av PwC innefattar arvoden för revisionsrelaterad rådgivning angående redovisning inklusive IFRS, IT, förvärv, avyttringar och internbanksrelaterade frågor. För 2016 avser 24,8 MSEK rådgivning hänförlig till förvärvet av Diebolds Electronic Security i Nordamerika.

Securitas AB:s årsredovisning 2016

PDF-version

Online-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält