Revisorer

Årsstämman 2017 valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, för en period om ett år.

Revisorernas arbete utförs baserat på en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt presenterar sina slutsatser från den årliga revisionen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera revisionsutskottet om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden som mottagits för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sin revisionsberättelse och slutsatserna i den.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige samt International Standards on Auditing (ISA).

Huvudansvarig revisor: Patrik Adolfson
Auktoriserad Revisor
Född 1973
Andra uppdrag: AcadeMedia AB (publ), Attendo AB (publ), Nordstjernan Investment AB och Pandox AB (publ). Medlem av Far.

Revisionsarvoden och ersättningar

Revisionsarvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisningsfrågor och regelefterlevnad inom skatt inklusive deklarationer.

Revisorsarvoden och ersättningar (PwC)

 
Koncernen

Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Revisionsuppdrag 40,6 37,9 6,6 5,7
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 3,1 3,5 1,2 1,7
Skatterådgivning 14,2 13,3 2,2 1,9
Övriga tjänster (1) 10,3 29,0 1,5 1,6
Summa PwC 68,2 83,7 11,5 10,9

(1) Kostnader för andra uppdrag utförda av PwC innefattar arvoden för revisionsrelaterad rådgivning angående redovisning inklusive IFRS, IT, förvärv, avyttringar och internbanksrelaterade frågor. För 2016 avser 24,8 MSEK rådgivning hänförlig till förvärvet av Diebolds Electronic Security i Nordamerika.

Securitas AB:s årsredovisning 2017

PDF-version

Online-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.