Styrelsens arbete 2018

Under 2018 höll styrelsen elva möten, varav tre hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari 2018, som hölls i samband med årsbokslutet, deltog revisorerna och presenterade revisionen.

För väsentliga frågeställningar som avhandlats under året, klicka här för att se illustration på sidan 36 i Årsredovisningen 2018

Närvaro för var och en av styrelseledamöterna under 2018

  Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott
Antal möten 2018 11 4 2
Styrelseledamöter      
Marie Ehrling 11   2
Carl Douglas 11   2
Ingrid Bonde (1) 11  2  
John Brandon 11    
Anders Böös 11  4  
Fredrik Cappelen 10  4  
Sofia Schörling Högberg 11  4  
Dick Seger 11    
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson (2) 10    
Åse Hjelm (2) 9    
Jan Prang (2) 11    

(1) Utsedd till ledamot i revisionsutskottet på de konstituterande styrelsemötet den 2 maj 2018.
(2) Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseledamöter vid årsstämman. Suppleant är Thomas Fanberg.

Revisionsutskott

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Information om styrelseledamöter och närvaro återfinns i tabellen ovan. Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2018.

För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året, klicka här för att se illustration på sidan 37 i Årsredovisning 2018.

Ersättningsutskott

Styrelsen har även bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll två möten under 2018. För ledamöter och närvaro hänvisas till tabellen ovan.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.