Styrelsens arbete 2017

Under 2017 höll styrelsen tio möten, varav två hölls per capsulam och två hölls via telefon. Vid styrelsemötet i februari 2017, som hölls i samband med årsbokslutet, deltog revisorerna och presenterade revisionen.

För väsentliga frågeställningar som avhandlats under året, klicka här för att se illustration på sidan 28 i Årsredovisningen 2017

Närvaro för var och en av styrelseledamöterna under 2017

  Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott
Antal möten 2017 10 4 2
Styrelseledamöter      
Marie Ehrling 10   2
Carl Douglas 9   2
Alf Göransson (1) 10    
Ingrid Bonde (2) 6    
John Brandon (2) 6    
Anders Böös 10  4  
Fredrik Cappelen 8  4  
Sofia Schörling Högberg 10  3  
Dick Seger (2) 6    
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson (3) 8    
Åse Hjelm (3) 9    
Jan Prang (3) 10    

(1) Alf Göransson avgick den 1 mars 2018 som VD, koncernchef, ledamot av koncernledning och styrelse. Han ersattes som VD och koncernchef av Magnus Ahlqvist.
(2) Utsedd till styrelseledamot vid bolagsstämman den 3 maj 2017.
(3) Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseledamöter vid årsstämman. Suppleant är Thomas Fanberg.

Revisionsutskott

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Information om styrelseledamöter och närvaro återfinns i tabellen ovan. Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2017.

För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året, klicka här för att se illustration på sidan 29 i Årsredovisning 2017.

Ersättningsutskott

Styrelsen har även bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll två möten under 2017. För ledamöter och närvaro hänvisas till tabellen ovan.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.