Styrelsens arbete 2016

Under 2016 höll styrelsen nio möten, varav tre hölls per capsulam. Vid styrelsemötet i februari 2016, som hölls i samband med årsbokslutet, deltog revisorerna och presenterade revisionen.

För väsentliga frågeställningar som avhandlats under året, klicka här för att se illustration på sidan 29 i Årsredovisningen 2016

Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2016

  Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott (6)
Antal möten 2016 9 4 2
Styrelseledamöter      
Marie Ehrling (1) 9  2 1
Carl Douglas 8   1
Alf Göransson (VD, koncernchef) 9    
Anders Böös (2) 5  2  
Fredrik Cappelen (3) 9  4  
Sofia Schörling Högberg (4) 9  2  
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson (5) 8    
Åse Hjelm (5) 7    
Jan Prang (5) 9    

(1) Utsedd till styrelseordförande vid årsstämman den 4 maj 2016 och utsedd till ordförande för ersättningsutskottet på konstituerande styrelsemöte den 4 maj 2016. Tidigare styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet.
(2) Utsedd till styrelseledamot vid bolagsstämman den 4 maj 2016 och vald till ledamot i revisionsutskottet på konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2016.
(3) Utsedd till ordförande för revisionsutskottet på konstituerande styrelsemötet den 4 maj 2016.
(4) Utsedd till ledamot för revisionsutskottet på konstituerande styrelsemöte den 4 maj 2016.
(5) Arbetstagarrepresentanter, valda till styrelseldamöter vid årsstämman. Suppleant är
Thomas Fanberg och Thomas Kristo. 
(6) Vid det första av de två möten som hållits under året närvarade ledamöter som inte längre sitter kvar i styrelsen.

Revisionsutskott

Styrelsen har bildat ett revisionsutskott, vars arbete regleras av en instruktion för styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Utskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen samt intern kontroll över finansiell rapportering.

Specifikt övervakar utskottet finansiell rapportering, effektivitet i internkontroll, internrevisionsaktiviteter samt riskhanteringssystem. Utskottet informerar sig även om lagstadgad revision av årsbokslut. Den bedömer den externa revisorns oberoende samt godkänner köp av tillkommande tjänster utöver revisionen. Utskottet presenterar sina slutsatser och förslag för styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Information om styrelseledamöter och närvaro återfinns i tabellen ovan. Utskottet sammanträdde fyra gånger under 2016.

För väsentliga frågeställningar som avhandlades under året, klicka här för att se illustration på sidan 30 i Årsredovisning 2016

Ersättningsutskott

Styrelsen har även bildat ett ersättningsutskott som ska behandla frågor som rör löner, bonusersättningar, aktierelaterade incitamentsprogram och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Utskottet presenterar sina förslag till styrelsen för styrelsens beslutsfattande. Utskottet höll två möten under 2016. För ledamöter och närvaro hänvisas till tabellen ovan.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält