Styrelsens ersättning

Styrelsens ersättning beslutas årligen av den ordinarie årsstämman.

Ersättning 2017

Arvode till styrelseledamöterna bestämdes av årsstämman 2017 till ett sammanlagt belopp om 6.575.000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1.700.000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 800.000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom VD och koncernchef samt arbetstagarrepresentanter, skall erhålla 550.000 kronor vardera.

Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275.000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100.000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 175.000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50.000 kronor.

Ersättning 2016

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (2) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 1.400 - - - 1.400
Carl Douglas, vice ordförande (1) 825 - - - 825
Anders Böös (1) 640 - - - 640
Fredrik Cappelen (1) 765 - - - 765
Sofia Schörling Högberg (1) 640 - - - 640
Delsumma styrelsen 4.270 - - - 4.270
VD och koncernchef 13.876 90 8.190 4.100 26.256
Koncernledningen i övrigt (3) 62.604 4.986 62.659 9.782 140.031
Delsumma VD och koncernledning 76.480 5.076 70.849 13.882 166.287
Summa 80.750 5.076 70.849 13.882 170.557

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Avser 2016 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus, se även separat tabell för aktierelaterad del.
(3) Ersättningen för en ledamot som tillträtt koncernledningen under 2016 avser från detta datum.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält