Delårsrapport januari – september 2005

den 4 november 2005

Fortsatt stark utveckling i USA och helårsprognosen står fast

• Försäljningen i det tredje kvartalet ökade med 5 procent till 16.874 MSEK (15.182), justerat för valutakurs¬förändringar, förvärv och avyttringar. Under årets första nio månader ökade försäljningen med 4 procent till 48.303 MSEK (44.465), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.
• Rörelseresultatet i det tredje kvartalet ökade med 3 procent till 1.134 MSEK (1.071), justerat för valutakursför¬ändringar. Rörelsemarginalen var 6,7 procent (7,1). Under årets första nio månader ökade rörelseresultatet med 6 procent till 3.104 MSEK (2.911), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen var 6,4 procent (6,5).
• Resultat före skatt i det tredje kvartalet ökade med 4 procent (4 procent justerat för omvärderingar enligt IAS 39 och omstruktureringskostnader) till 978 MSEK (911), justerat för valutakursförändringar. Under årets första nio månader ökade resultat före skatt med 7 procent (7 procent justerat för omvärderingar enligt IAS 39 och omstruktureringskostnader) till 2.642 MSEK (2.439), justerat för valutakursförändringar.
• Nettoresultatet i det tredje kvartalet ökade med 7 procent till 725 MSEK (677). Under årets första nio månader var ökningen 7 procent till 1.958 MSEK (1.831).
• Vinst per aktie efter skatt ökade med 8 procent till 1,95 SEK (1,81) under det tredje kvartalet. Under årets första nio månader var ökningen 7 procent till 5,27 SEK (4,92).
• Fritt kassaflöde i det tredje kvartalet uppgick till 773 MSEK (512), motsvarande 97 procent (72) av justerat resultat. Under årets första nio månader uppgick fritt kassaflöde till 1.312 MSEK (1.512) motsvarande 63 procent

(77) av justerat resultat.

Tillgängliga dokument