Erbjudandehandling till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah offentliggjord

den 14 juni 2011

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Niscayah vars aktier respektive teckningsoptioner är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 17 juni 2011.

Erbjudandehandlingen tillhandahålls hos Securitas, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm och hos SEB Enskilda, Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm.

Tidplan för erbjudandet

Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 14 juni 2011
Acceptfrist: 20 juni – 18 juli 2011
Offentliggörande av acceptnivå: 22 juli 2011
Redovisning av vederlag: 29 juli 2011

Securitas förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

För mer information kontakta

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, tel. 010 470 30 11, mobil 070 287 86 62 eller e-post gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations, tel. 010 470 30 13, mobil 076 116 74 43 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Securitas kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Securitas kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Aktierna i Securitas har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act 1933, med efterföljande ändringar (”Securities Act”), och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA om inte sådan registrering sker enligt Securities Act eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt.

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika,  Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2011 kl 15.30 (CET).

Filer för nedladdning

Pressmeddelandet i pdf-format

Erbjudandehandling

Anmälningssedel

Tillgängliga dokument