Omräknade jämförelsetal för segment avseende organisatoriska förändringar och tillämpning av IAS 19 (reviderad)

den 19 april 2013

Nedan visas omräknade jämförelsetal för affärssegmenten och koncernen för helåret 2011, kvartalen, det första halvåret, de första nio månaderna och helåret 2012. Omräkning har gjorts till följd av de organisatoriska förändringar i koncernen som trädde i kraft den 1 januari 2013 samt på grund av tillämpningen av IAS 19 (reviderad) från och med samma datum.

Organisatoriska förändringar

Security Services North America har påverkats av att verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Nederländerna har flyttats från segmentet Övrigt till Pinkerton Corporate Risk Managment inom Security Services North America. De tidigare segmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring har slagits samman till ett segment som benämns Security Services Europe. Vidare har verksamhet i Spanien och Portugal flyttats från det tidigare segmentet Mobile and Monitoring till Security Services Ibero-America medan verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Belgien har flyttats från segmentet Övrigt till Security Services Europe.

De organisatoriska förändringarna har påverkat fördelningen av försäljning och rörelseresultat mellan affärssegmenten såväl som elimineringen av intern försäljning men har inte påverkat den totala försäljningen, den organiska försäljningstillväxten, rörelseresultatet eller rörelsemarginalen för koncernen.

IAS 19 (reviderad)
IAS 19 (reviderad) gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 eller senare. Den tillämpas av koncernen från och med räkenskapsåret 2013. För koncernens del innebär den reviderade standarden att räntekostnad och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar har ersatts av en nettoräntekostnad som beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på planens underskott (eller överskott). Vidare redovisas kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder omedelbart istället för att periodiseras över den period då förmånen tjänades in. Effekten på koncernens räkenskaper är att de kostnader som redovisats för 2011 och 2012 avseende förmånsbestämda ersättningar till anställda ökar. De faktiska ersättningarna och det till dessa planer hänförliga kassaflödet har inte påverkats av IAS 19 (reviderad).

Vid omräkning av jämförelseåren 2012 och 2011 har kostnaderna ökat med –58 MSEK före skatt och –37 MSEK efter skatt för 2012. För 2011 var ökningen –50 MSEK före skatt och –30 MSEK efter skatt. Kostnadsökningen påverkar produktionskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i rörelseresultatet. Fördelningen av denna effekt mellan affärssegmenten och för koncernen som helhet redovisas i tabellerna nedan. Raden ”varav effekt från IAS 19 (reviderad)” visar den ökade kostnaden jämfört med den föregående versionen av IAS 19.

Vidare tas i IAS 19 (reviderad) möjligheten bort att tillämpa den så kallade korridormetoden. Då Securitas inte tillämpar korridormetoden har den förändringen ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Security
ServicesNorth America
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning 22 5 686 6 069 11 5 849 17 5 935 23 539
415 755 604

Organisk 4 1 1 1 -1 0 1 1
försäljningstillväxt,
%
Rörelseresultat före 1 236 251 266 517 295 812 301 1 113
avskrivningar
varav effekt från IAS -38 -10 -11 -21 -11 -32 -11 -43
19 (reviderad)
Rörelsemarginal, % 5,5 4,4 4,4 4,4 5,0 4,6 5,1 4,7

Security Services
Europe
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning 31 8 056 8 341 16 8 108 24 8 236 32 741
589 397 505

Organisk 0 1 2 1 2 1 0 1
försäljningstillväxt,
%
Rörelseresultat före 1 674 405 389 794 504 1 298 375 1 673
avskrivningar
varav effekt från IAS -12 -4 -4 -8 -3 -11 -4 -15
19 (reviderad)
Rörelsemarginal, % 5,3 5,0 4,7 4,8 6,2 5,3 4,6 5,1

Security
ServicesIbero-America
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning 9 420 2 329 2 339 4 668 2 308 6 976 2 365 9 341

Organisk 10 2 -5 -2 -6 -3 -4 -3
försäljningstillväxt,
%
Rörelseresultat före 597 117 121 238 129 367 129 496
avskrivningar
varav effekt från IAS - - - - - - - -
19 (reviderad)
Rörelsemarginal, % 6,3 5,0 5,2 5,1 5,6 5,3 5,5 5,3

Övrigt
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning 642 195 222 417 211 628 216 844
Organisk - - - - - - - -
försäljningstillväxt,
%
Rörelseresultat före -172 -53 -59 -112 -78 -190 -65 -255
avskrivningar
varav effekt från IAS - - - - - - - -
19 (reviderad)
Rörelsemarginal, % - - - - - - - -

Elimineringar
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning -9 -2 -1 -3 -3 -6 -1 -7

Koncernen
MSEK Helår Kv 1 Kv 2 H1 Kv 3 9M Kv 4 Helår 2012
2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Total försäljning 64 16 16 33 16 49 16 66 458
057 264 970 234 473 707 751
Organisk 3 1 0 1 0 0 0 0
försäljningstillväxt,
%
Rörelseresultat före 3 335 720 717 1 437 850 2 287 740 3 027
avskrivningar

varav effekt från IAS -50 -14 -15 -29 -14 -43 -15 -58
19 (reviderad)
Rörelsemarginal, % 5,2 4,4 4,2 4,3 5,2 4,6 4,4 4,6

Informationen i denna pressrelease avseende omräknad segmentsdata är preliminär och har inte granskats av koncernens revisorer.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, chef investerarrelationer          

Telefon: 010-470 30 13. Mobil: 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud
av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och
utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar
som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till
flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som
Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 april 2013 kl.10.00.

Tillgängliga dokument