Securitas förlänger acceptfristen för Niscayahs aktieägare

den 29 juli 2011

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Den 16 maj 2011 offentliggjorde Securitas ett erbjudande att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Niscayah. Erbjudandet innebär att för varje 4,19 aktier i Niscayah erhålls en (1) ny aktie i Securitas. Innehavare av teckningsoptioner 2007/2012 i Niscayah erbjuds att för varje teckningsoption erhålla 0,05 kronor kontant. Konkurrensgodkännande från EU-kommissionen kan senast komma att erhållas omkring den 4 augusti 2011 och Securitas delårsrapport för andra kvartalet 2011 är planerad att offentliggöras den 5 augusti 2011. Med anledning av detta har Securitas beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet till och med den 12 augusti 2011 klockan 17.00 (CET).

Ytterligare information om erbjudandet, inklusive erbjudandehandling tillhandahålls på Securitas hemsida www.securitas.com samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt.

Ny tidplan för erbjudandet

Acceptfrist: 20 juni – 12 augusti 2011
Redovisning av vederlag påbörjas: 25 augusti 2011

Securitas förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

För mer information kontakta

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, tel. 010 470 30 11, mobil 070 287 86 62 eller e-post gisela.lindstrand@securitas.com
 

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Securitas kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Securitas kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Aktierna i Securitas har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act 1933, med efterföljande ändringar (”Securities Act”), och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA om inte sådan registrering sker enligt Securities Act eller ett undantag från sådan registrering är tillämpligt.

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika,  Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2011 kl 8.30 (CET).


 

Tillgängliga dokument