Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB

den 19 december 2008

Erbjudandet
Securitas AB (Securitas) har uppgett följande.
En extra bolagsstämma i Securitas beslutade den 3 december 2008 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Loomis AB (Loomis).
För varje femtal aktier av serie A respektive B i Securitas erhölls en aktie av motsvarande serie i Loomis.
Om innehavet av aktier av serie B i Securitas inte var jämnt delbart med fem erhölls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis lades samman till hela aktier i Loomis och såldes kollektivt, varefter likviden utbetalades till aktieägarna.
Avstämningsdag för att erhålla aktier i Loomis var den 8 december 2008.
Sista dag för handel med aktier i Securitas med rätt att deltaga i utdelningen var den 3 december 2008.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Skatteverket har i brevsvar den 30 september 2008 ansett att vill¬koren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Securitas delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Loomis. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Securitas på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Loomis. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Securitas blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
Aktierna av serie B i Securitas är marknadsnoterade vid NASDAQ OMX Stockholm medan aktierna av serie A inte är föremål för någon marknadsmässig handel. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för aktier av serie A och B, kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.
Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Securitas med rätt till utdelning av aktier i Loomis var den 3 december 2008. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Securitas var denna dag 67,75 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 4 december 2008, då den lägsta noterade betal¬kursen var 60,75 kr.
Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier av serie A eller B i Securitas bör därför (60,75 : 67,75 =) 90 procent hänföras till ak¬tierna i Securitas och 10 procent till erhållna aktier och andelar av ak¬tier i Loomis.


Exempel
Anskaffningsutgiften för fem aktier i Securitas antas vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Loomis vara 250 kr (50 kr per aktie). Av detta belopp ska 90 procent eller (0,9 x 250 =) 225 kr hänföras till de fem aktierna i Securitas (45 kr per aktie) och 10 procent eller (0,1 x 250 =) 25 kr till aktien i Loomis.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaff¬ningsutgiften, se SKV A 2008:38.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Ansvarig för investerarelationer Securitas AB, mobil 076-116 7443


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2008 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument