Skip to main content

Våra värderingar

Våra värderingar är grunden i vår verksamhet och vår företagskultur bygger på de värderingar som skapar ett långsiktigt ekonomiskt framgångsrikt företag, till fördel för kunder, medarbetare och aktieägare. Våra värderingar kan sammanfattas i tre ord: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet.

Securitas företagskulturs främsta mål är att utbilda kompetenta, specialiserade medarbetare och kvalificerade yrkesmänniskor med uppgift att göra samhället säkrare för alla. Vår framgång mäts i det förtroende vi får från vår omgivning.

Ärlighet

En Securitasmedarbetare är ärlig och har därför förtroendet att arbeta på egen hand i kundens anläggningar eller med värdefull egendom. Securitas kompromissar aldrig när det gäller kravet på ärlighet. Ärlighet inbegriper också rätten till yttrandefrihet, skyldigheten att rapportera oegentligheter och att inte undanhålla information.

Vaksamhet

Yrkeskunnande innebär att se, höra och utvärdera, och en Securitasmedarbetare är alltid uppmärksam. En professionell väktare utvecklar en intuition som hjälper honom/henne att lägga märke till sådant som inte andra ser. Denna vaksamhet krävs för att väktaren ska vara observant på potentiella risker eller incidenter i kundens anläggningar.

Hjälpsamhet

Hjälpsamhet betyder att våra medarbetare alltid är redo att hjälpa till inom ramen för ett visst uppdrag.

Securitas Värderingar och Etik

På Securitas lägger vi stor vikt vid etik, ärlighet och regelefterlevnad. Vi ser oss som en trygg och pålitlig aktör på marknaden som eftersträvar att kunna se till våra olika intressenters intressen oaktat om det avser våra aktieägare, kunder, medarbetare eller övriga intressenter. Securitas Värderingar och Etik (Koden) utgör en av företagets grundläggande policyer med riktlinjer för hur vi förväntas handla, både enskilt och som ett kollektiv, i vårt dagliga arbete.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.