Securitas security guard Las Vegas

Ledning med lokala beslut

Den företagskultur och de värderingar som vi företräder som bolag är desamma oavsett var i världen vi verkar. Securitas företagskultur kännetecknas av ansvarstagande och entreprenörsanda. Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik och våra kärnvärden – ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet – definierar hur vi arbetar och vår platta, icke-hierarkiska organisation främjar en miljö av öppenhet, tillgänglighet och självbestämmande.

Securitas bedriver en ansvarsfull och ofta känslig verksamhet. Policyn Securitas Värderingar och Etik leder vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla och främja en hög affärsetik. Det finns även mer detaljerade policyer, till exempel en anti-korruptionspolicy och en utsläppspolicy för de fordon som Securitas köper eller leasar.

Strikta etiska normer

Securitas agerar inom ramen för lagar och internationella konventioner. Det betyder att vi följer regler avseende anti-korruption och konkurrens, arbetsmarknadslagstiftning, säkerhetskrav, miljölagstiftning och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet. Vi har också skrivit på FNs Global Compact.

I många länder sätter vi också etiska normer som kan vara striktare än lokala lagar och förordningar eftersom vi har ett långtgående ansvar gentemot samhällena där vi verkar.

VD har ansvaret

Styrelsen beslutar om Securitas hållbarhetsstrategi och policyer medan VD och koncernchef har det yttersta ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete. Landcheferna ansvarar för att uppfylla grundkraven och lansera lämpliga initiativ.

Koncernens styrgrupp för hållbarhetsfrågor upprättar principerna för Securitas hållbarhetsarbete och följer noga upp fall av påstådda fall av brott mot Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik som rapporterats i olika kanaler. Styrgruppen håller regelbundna möten.

Koncernens hållbarhetsansvarige leder det dagliga arbetet och rapporterar utöver i den ordinarie linjen även till styrelsens revisionsutskott. I den hållbarhetsansvariges uppgifter ingår koordinering av koncernens hållbarhetsaktiviteter, vilket innefattar nära samarbete med andra funktioner, exempelvis jurist- och riskansvariga på olika nivåer inom bolaget, samt med HR-chefer på landsnivå. Övriga ansvarsfrågor omfattar intressentdialoger om hållbarhetsområden, samt stöd till verksamhetsländerna i hållbarhetsfrågor.

Platscheferna tar beslut

I Securitas är det lokala ansvaret grundläggande. Vi har ett decentraliserat beslutsfattande och ger ett stort ansvar till de cirka 1.700 platschefer som leder den dagliga verksamheten.

Våra tjänster utvecklas bäst då besluten fattas nära kunderna. Därför anser vi att lokala initiativ är viktiga i hållbarhetsarbetet.

Klicka här för att läsa om hur vi arbetar med säkerhet på ett hållbart sätt i årsredovisningen 2017

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2017

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.