Securitas security guard Las Vegas

Ledning med lokala beslut

Securitas ska vara en god samhällsmedborgare och bedriva ett ansvarsfullt företagande. Ytterst ansvarig är VD, men de lokala initiativen i koncernen är viktiga.

Securitas bedriver en ansvarsfull och ofta känslig verksamhet. Policyn Securitas Värderingar och Etik leder vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla och främja en hög affärsetik. Det finns även mer detaljerade policyer, till exempel en anti-korruptionspolicy och en utsläppspolicy för de fordon som Securitas köper eller leasar.

Strikta etiska normer

Securitas agerar inom ramen för lagar och internationella konventioner. Det betyder att vi följer regler avseende anti-korruption och konkurrens, arbetsmarknadslagstiftning, säkerhetskrav, miljölagstiftning och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

I många länder sätter vi också etiska normer som kan vara striktare än lokala lagar och förordningar eftersom vi har ett långtgående ansvar gentemot samhällena där vi verkar.

VD har ansvaret

Styrelsen beslutar om Securitas hållbarhetsstrategi och policyer medan VD och koncernchef har det yttersta ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete. Landcheferna ansvarar för att uppfylla grundkraven och lansera lämpliga initiativ.

Koncernens styrgrupp för hållbarhetsfrågor upprättar principerna för Securitas hållbarhetsarbete och följer noga upp fall av påstådda fall av brott mot Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik som rapporterats i olika kanaler. Styrgruppen håller regelbundna möten.

Koncernens CSR-ansvarige leder det dagliga arbetet och rapporterar utöver i den ordinarie linjen även till styrelsens revisionsutskott. I den CSR-ansvariges uppgifter ingår koordinering av koncernens CSR-aktiviteter, vilket innefattar nära samarbete med andra funktioner, exempelvis jurist- och riskansvariga på olika nivåer inom bolaget, samt med HR-chefer på landsnivå. Övriga ansvarsfrågor omfattar intressentdialoger om CSR-områden, samt stöd till verksamhetsländerna i hållbarhetsfrågor.

Platscheferna tar beslut

I Securitas är det lokala ansvaret grundläggande. Vi har ett decentraliserat beslutsfattande och ger ett stort ansvar till de cirka 1.700 platschefer som leder den dagliga verksamheten.

Våra tjänster utvecklas bäst då besluten fattas nära kunderna. Därför anser vi att lokala initiativ är viktiga i hållbarhetsarbetet.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält