Securitas security guard Las Vegas

Så möter vi intressenternas krav

Securitas har som mål att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag. Vi uppmuntrar en fortlöpande dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar och för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar. Vi träffar regelbundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet och en gång om året bjuds även viktiga intressenter in för att delta i en enkätundersökning.

Nedan finns en beskrivning av Securitas viktigaste intressenter och hur vi samverkar med dem.

Våra huvudsakliga intressenter

Kunderna

Vi måste ha en djupgående förståelse för våra kunders behov och branschspecifika krav, både för att kunna erbjuda optimerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar och för att vi som leverantör ska kunna möta deras krav gällande hållbarhet.

 • Dialogforum: Securitas medarbetare på olika nivåer träffar regelbundet kunder och för en dialog med dem. Kundnöjdhetsundersökningar och utvärderingsrapporter är viktiga verktyg.
 • Nyckelfrågor:
  - Fördelar med säkerhetslösningar med en högre grad av elektronisk säkerhet
  - Kostnadseffektivitet för säkerhetslösningar, inklusive teknik
  - Securitas förmåga att säkerställa kontinuitet och hög kvalitet på tjänsterna
 • Securitas åtgärder: Kommunicera fördelarna med elektronisk säkerhet på ett tydligare och mer hållbart sätt, lägga fram data som visar hur förebyggande arbete förbättrar säkerhetsnivån och samtidigt göra säkerheten mer kostnadseffektiv.:

Medarbetare och arbetstagarrepresentanter

Securitas mest värdefulla tillgång är våra drygt 335.000 medarbetare i över 53 länder i hela världen. Tidigare, befintliga och framtida medarbetare är viktiga för Securitas och är en del av företagets grund.

 • Dialogforum: Det viktigaste forumet är den löpande dialogen mellan våra medarbetare och Securitas chefer på olika nivåer. Securitas använder även verktyg som medarbetarundersökningar och olika kanaler för att rapportera fall där Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik inte följs. Securitas har en löpande dialog med lokala fackliga organisationer, UNI och EWC.
 • Nyckelfrågor:
  - Värderingar och etik
  - Rekrytering och introduktion
  - Utbildning och kompetensutveckling
  - Kompetensförsörjning
  - Rättvisa anställningsvillkor
  - Hälsa och säkerhet
 • Securitas åtgärder: För att kunna attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare strävar Securitas efter att vara en ansvarstagande arbetsgivare. En viktig faktor för att lyckas är att utveckla och bibehålla stabila HR-processer. Securitas värdesätter proaktiva relationer och en konstruktiv dialog med både lokala och globala fackliga organisationer.

Aktieägare, investerare och analytiker

En ständig dialog med aktieägare och investerare säkerställer den långsiktiga utvecklingen av vår verksamhet.

 • Dialogforum: Vi publicerar kvartalsrapporter och annan löpande finansiell information, arrangerar kapitalmarknadsdagar och andra möten med investerare och analytiker, roadshows och konferenser. På årsstämman kan alla aktieägare använda sitt inflytande.
 • Nyckelfrågor:
  - Betydelsen av att Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen
  - Bemöta utmaningarna med omvandlingen mot elektroniska säkerhetslösningar och hur de hanteras
  - Upprätthålla en stabil och långsiktig verksamhet
 • Securitas åtgärder: Lägga fram korrekt information som stöder vår strategi. Förbättra fokus på hur omvandlingen av utbudet påverkar det ekonomiska resultatet och hur Securitas hanterar riskerna med att investera i elektroniska säkerhetslösningar. Förklara fördelarna med att vara branschledare.

Leverantörer

Securitas har många leverantörer i vår verksamhet. För Securitas är det viktigt att våra leverantörer följer villkoren som rör bland annat värderingar och etik.

 • Dialogforum: Det främsta forumet är den fortlöpande dialogen mellan våra leverantörer och representanter från Securitas på alla nivåer. Det gäller särskilt när vi förhandlar om nya avtal eller omförhandlar befintliga avtal.
 • Nyckelfrågor:
  - Kvalitet på inköpta varor och tjänster
  - Krav gällande värderingar och etik
  - Efterlevnad av antikorruptionspolicyn
  - Avtalsförpliktelser och leveransuppfyllelse
 • Securitas åtgärder: Ge våra leverantörer information om våra Riktlinjer för Värderingar och Etik och inkludera efterlevnaden av riktlinjerna i våra leverantörsavtal. Vi har också specifika riktlinjer och rekommendationer för leverantörer och utför riskbedömningar av leverantörer vid behov.

Branschorganisationer

Som ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen fungerar Securitas som drivkraft när det gäller att höja standarden och den professionella nivån inom säkerhetsbranschen.

 • Dialogforum: Securitas är medlem i lokala och internationella branschorganisationer, exempelvis Security Ligue, American Society of Industrial Security (ASIS) och International Code of Conduct Association (ICoCA). Möten hålls regelbundet.
 • Nyckelfrågor:
  - Status för väktare och väktaryrket
  - Ersättningsfrågor
  - Kompetensutveckling för medarbetare
  - Villkor för värderingar och etik i den internationella säkerhetsbranschen
 • Securitas åtgärder: Inom branschorganisationer verkar vi för att förbättra statusen för väktaryrket, höja lönenivåerna i branschen och intensifiera arbetet med kompetensutveckling.

Lokalsamhällen

Securitas spelar en aktiv roll i tusentals lokalsamhällen i hela världen. Säkerheten och tryggheten för alla delar av samhället är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

 • Dialogforum: Som en stor arbetsgivare och pålitlig partner för våra kunder har vi en fortlöpande dialog med olika delar av samhället där vi bedriver verksamhet.
 • Nyckelfrågor:
  - Skapa arbetstillfällen
  - Lika villkor för män och kvinnor, etniska och religiösa minoriteter, personer med funktionsnedsättning, osv.
  - Inköp från lokala leverantörer
  - Genom olika samarbeten bidra till ökad trygghet i lokalsamhällen
 • Securitas åtgärder: Aktivt deltagande i olika lokala projekt, som säkerhetsutbildning i skolor, samarbete med lokalsamhällen och lokala leverantörer, mentorskap för unga samt arbetstillfällen för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Securitas har som mål att vara engagerad i lokalsamhällena.

Beslutsfattare och myndigheter

Securitas samarbetar med myndigheter i alla länder där vi bedriver verksamhet, både för att förbättra våra affärsvillkor och för att utforska nya affärsmöjligheter.

 • Dialogforum: Securitas upprätthåller en kontinuerlig dialog med myndigheter och beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå.
 • Nyckelfrågor:
  - Lagar och regelverk som rör säkerhetsbranschen
  - Möjligheter att bredda utbudet av uppdrag för ett säkrare och tryggare samhälle
 • Securitas åtgärder: Arbeta för att förbättra affärsvillkoren i säkerhetsbranschen. Utforska möjligheter att överta polisiära uppdrag utanför polisens kärnverksamhet.

Relaterade dokument

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält