Securitas security guards Vienna

Så möter vi intressenternas krav

Securitas har som mål att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent före¬tag. Vi uppmuntrar en fortlöpande dialog med våra intressenter för att få en bättre förståelse för deras förväntningar och för att identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar. Vi träffar regelbundet många av våra intressenter i det dagliga arbetet. Nedan finns en beskrivning av Securitas viktigaste intressenter och hur vi samverkar med dem.

Våra största intressenter identifieras utifrån hur stort inflytande de kan ha på vår verksamhet, liksom utifrån deras intressen och potentiella infly¬tande över Securitas.

Kunderna

Vi måste ha en djupgående förståelse för våra kunders behov och branschspecifika krav, både för att kunna erbjuda optimerade och kostnadseffektiva säker¬hetslösningar, men också för att kunna uppfylla deras krav på oss som leverantör när det gäller hållbarhet.

Securitas kommunicerar fördelarna med säkerhetslösningar, inklusive elektronisk säkerhet, på ett tydligt och hållbart sätt, och redovisar data som visar hur förebyggande arbete förbättrar säkerhetsnivån och samtidigt gör säkerheten mer kostnadseffektiv.

Medarbetare och arbetstagarrepresentanter

Securitas mest värdefulla tillgång är våra 370.000 medarbetare i 58 länder i hela världen. Tidigare, befintliga och framtida medarbetare är viktiga för Securitas och är en del av företa-gets grund.

För att kunna attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare strävar Securitas efter att vara en pålitlig arbetsgivare. Stabila HR-processer är en viktig del i detta. Securitas värdesätter proaktiva relationer och en konstruktiv dialog med både lokala och globala fackliga organisationer.

Aktieägare, investerare och analytiker

En kontinuerlig dialog med våra aktieägare och investerare säkerställer den långsiktiga utvecklingen av vår verksamhet.

Securitas redovisar data och siffror som stöder vår strategi samt informerar om hur omvandlingen av utbudet påverkar det ekonomiska resultatet. Vi belyser även fördelarna med att vara branschledare och att ha en stark konkurrensfördel.

Leverantörer

Securitas har många leverantörer i sin verksamhet. För Securitas är det viktigt att våra leverantörer följer våra villkor som rör bland annat värderingar och etik.

Vi ger våra leverantörer information om Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik och inkluderar efterlevnaden av riktlinjerna i våra leverantörskontrakt. Vi har också specifika riktlinjer och rekommendationer för leverantörer och utför riskbedömningar av leverantörer vid behov.

Samhället

Securitas spelar en aktiv roll i tusentals lokalsamhällen i hela världen. Säkerheten och tryggheten för alla delar av samhället är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Securitas skyddar arbetsplatser, offentliga platser och fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. Vi har även som mål att vara engagerade i lokalsamhällen, till exempel genom att aktivt delta i olika lokala projekt.

Branschorganisationer

Som ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen fungerar Securitas som drivkraft när det gäller att höja standarden och den professionella nivån inom säkerhetsbranschen.

Inom branschorganisationer verkar vi för ökad reglering av branschen för att förbättra statusen för väktare, höja lönenivåerna och intensifiera arbetet med kompetensutveckling.

Beslutsfattare och myndigheter

Securitas samarbetar med myndigheter i alla länder där vi bedriver verksamhet, både för att förbättra våra affärsvillkor och för att utforska nya affärsmöjligheter.

Securitas arbetar för att förbättra affärsvillkoren i säkerhetsbranschen. Vi utforskar möjligheter att överta polisiära uppdrag som ligger utanför polisens kärnverksamhet.

Securitas AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2018

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.