Securitas security guard Hongkong

Våra prioriterade områden

Här är en sammanställning av våra viktigaste prioriteringar inom hållbarhet.

Securitas riktlinjer för värderingar och etik

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik är en av företagets viktigaste policyer. Securitas Integrity Line är ett koncernrapporteringssystem för ärenden som rör avvikelser och överträdelser.

Klicka här för att läsa om vår hållbarhetsutveckling i årsredovisningen 2016

Resultat 2016

 • Systemet för styrning, risk och regelefterlevnad (GRC) förbättrades.
  Systemet underlättar arbete över funktionsgränserna och förbättrar processer och rutiner.
 • Sju landsbesök genomfördes.
 • Arbetet med att slutföra utbildningen i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik i samtliga länder fortsatte. Totalt har cirka 92 procent av chefer och tjänstemän och 80 procent av väktarna genomfört kursen.
 • Securitas Integrity Line infördes i ytterligare ett länder, och har nu implementerats i alla 53 länder.

Prioriteringar 2017

 • Fortsatt uppföljning av områden som omfattas av självutvärderingen i den övergripande riskhanteringen och övrig hållbarhetsrapportering, särskilt i frågor som rör hälsa och säkerhet samt mänskliga rättigheter.
 • Stödja länder som ännu inte har slutfört utbildningen inom Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik.
 • Införa Securitas Integrity Line i ett återstående land.

Medarbetarrelationer

Securitas har drygt 335.000 medarbetare i 53 länder. Nyckeln till Securitas långsiktiga tillväxt och hållbarhet är att vara en stabil och pålitlig arbetsgivare.

Resultat 2016

 • Medarbetarundersökningar genomfördes i Security Services Europe (för alla medarbetare) och Security Services North America (för chefer och tjänstemän).
 • Fem möten hölls med UNI Global Union (UNI) och European Works Council (EWC).

Prioriteringar 2017

 • Följa upp de förbättringsåtgärder som tagits fram som ett resultat av medarbetarundersökningarna.
 • Fortsätta att ha en aktiv och konstruktiv dialog med UNI och EWC.

Koldioxidutsläpp

Securitas strävar efter att sänka utsläppen av koldioxid, i första hand från våra transporter. Securitas har deltagit i CDP (Carbon Disclosure Project) sedan 2011.

Resultat 2016

 • Genomsnittliga koldioxidutsläpp ökade med 0,7 procent för bilar och med 2,8 procent för minibussar, huvudsakligen på grund av fordon som ingick i bolag som förvärvats under 2016.
 • Securitas uppnådde Performance band C i 2016 års CDP.

Prioriteringar 2017

 • Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från de bilar och minibussar som företaget äger eller leasar.
 • Använda resultaten i CDP för att fortsätta minska utsläppen.

Rapportering

Securitas avger hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4.

Resultat 2016

 • Ett investerarmöte med hållbarhetsfokus hölls i maj 2016.
 • Externa och interna intressenter bjöds in att delta i Securitas årliga enkät om hållbarhetsarbete och kommunikation.
 • En undersökning om hälso- och arbetsmiljöarbetet utfördes i länder som inte är certifierade enligt OHSAS 18001.

Prioriteringar 2017

 • Fortsatt dialog med intressenter.
 • Utöka GRI-rapportens omfattning, däribland att lägga till nyckeltal / indikatorer.
 • Ta hänsyn till de nya lagkraven avseende hållbarhetsrapportering och policy för mångfald i styrelse och ledning. från EU.

Verksamhetsrutiner

Genom att integrera frågor om samhällsansvar i vår verksamhet minskar vi våra affärsrisker.

Resultat 2016

 • Koncernens riktlinjer för riskbedömning av leverantörer implementerades, däribland en process för initial granskning.

Prioriteringar 2017

 • Lansering av en e-utbildningskurs i Securitas policy för sund konkurrens för berörda medarbetare.
 • Följa upp att alla berörda medarbetare har genomgått kursen i antikorruptionspolicyn.


Klicka här för att se tabell över hållbarhetsutveckling i årsredovisningen 2016

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2016

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält