Skip to main content

Policyutveckling

Nästa steg i processen är att utvärdering om nya policyer behöver upprättas eller om befintliga policyer behöver uppdateras. Detta görs med input både från interna ERM-processer, inklusive den årliga riskanalysen och framtagande av ERM-affärsplanerna, men även från externa källor så som ändrade förordningar och regelverk.

Foretagsrisker_4steg_2.png

Koncernens policyer, som utgör en av hörnstenarna i ERM-processen, sätter ramverket för alla policyer och kontroll av efterlevnad i koncernen. Koncernpolicyer utvecklas av ledningen och prioriterade policyer godkänns av styrelsen. En generell policyuppdatering släpps årligen efter konstituerande styrelsemöte i maj, men specifika policyer utfärdas när det är nödvändigt under året.

Exempel på prioriterade policyer som antagits av Securitas relaterat till ett styrningsperspektiv är:

  • Kontraktspolicy vilken beskriver processen och huvudsakliga principer för hantering av kontraktsrisken, baserat på standardvillkor, en fullständig kund och kontraktsutvärdering såväl som ett ramverk av viktiga policyer för kontraktering av bevakning och säkerhetslösningar. Målet är att hantera risker som uppkommer från kundkontrakt och att säkerställa att alla kontrakt har en rättvis och rimlig fördelning av ansvar och risk mellan kunden och Securitas samt att priset reflekterar den risk som Securitas åtar sig.
  • Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik säkerställer att företaget upprätthåller och främjar affärsetik av högsta möjliga standard. Securitas grundkrav är att agera inom ramarna för lagar och internationella konventioner, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att Securitas respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav samt andra bestämmelser som anger ramarna för vår verksamhet.
  • Informationspolicy i enlighet med aktiemarknadens krav på informationsgivning som bland annat syftar till att säkerställa att bolaget uppfyller kraven på information till aktiemarknaden.
  • Policy för konkurrenslagstiftning som syftar till att säkerställa att Securitas och dess dotterbolag och koncernbolag förpliktigas att efterleva tillämplig konkurrenslagstiftning och regelverk.
  • Policy för behandling av personuppgifter vilken klargör vilka principer för personuppgiftsbehandling som skall tillämpas av samtliga enheter i Securitaskoncernen.
  • Insiderpolicy som ett komplement till gällande svensk insiderlagstiftning.
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.