Policyutveckling

En av hörnstenarna i ERM-processen är koncernens policyer och riktlinjer, vilka sätter ramverket för alla policyer och kontroll av efterlevnad i koncernen. Koncernpolicyer utvecklas av ledningen och godkänns av styrelsen.

Efter att den årliga riskanalysen och ERM-affärsplanernaär framtagna fattas beslut om nya policyer eller uppdatering av befintliga policyer ska göras. En generell policyuppdatering släpps årligen efter konstituerande styrelsemöte i maj, men specifika policyer släpps när det är nödvändigt under året.
Exempel på prioriterade policyer som antagits av Securitas relaterat till ett styrningsperspektiv är:

  • Kontraktspolicy vilken beskriver processen och huvudsakliga principer för hantering av kontraktsrisken, baserat på standardvillkor, en fullständig kund och kontraktsutvärdering såväl som ett ramverk av viktiga policyer för kontraktering av bevakning och säkerhetslösningar. Målet är att hantera risker som uppkommer från kundkontrakt och att säkerställa att alla kontrakt har en rättvis och rimlig fördelning av ansvar och risk mellan kunden och Securitas samt att priset reflekterar den risk som Securitas åtar sig.
  • Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik för att säkerställa att företaget upprätthåller och främjar affärsetik av högsta möjliga standard.Securitas grundkrav är att agera inom ramarna för lagar och internationella konventioner, till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att Securitas respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav samt andra bestämmelser som anger ramarna för vår verksamhet. Klicka här för mer information på sidorna 18-25 i årsredovisning 2016.
  • Informationspolicy i enlighet med aktiemarknadens krav på informationsgivning som bland annat syftar till att säkerställa att bolaget uppfyller kraven på information till aktiemarknaden.
  • Policy för konkurrenslagstiftning som syftar till att säkerställa att Securitas och dess dotterbolag och koncernbolag förpliktigas att efterleva tillämplig konkurrenslagstiftning och regelverk.
  • Insiderpolicy som ett komplement till gällande svensk insiderlagstiftning.

Klicka på denna länk för exempel på policyutvecklingsaktiviteter som finns på sidan 41 i årsredovisning 2016.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält