Skip to main content

Tolka vår finansiella rapportering

För att kunna tolka vår finansiella rapportering är det viktigt att förstå sambandet mellan resultat, kassaflöde och balansräkning.

Resultaträkningen

Resultaträkningen är funktionsindelad och tydliggör på så sätt ansvaret för varje resultatnivå. operativt ansvariga chefer kan enkelt se vad som förväntas av dem och koncentrera sig på de faktorer som de kan påverka. Bruttomarginal och rörelsemarginal är centrala begrepp i den operativa uppföljningen på både divisionsnivå och koncernnivå. avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader, finansiella poster och skatter följs upp separat.

Kassaflödesanalys

Rörelseresultatet ska i princip generera ett lika stort kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet påverkas av investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar som används i verksamheten och av förändringar av rörelsekapitalet. Rörelsens kassaflöde är ett viktigt nyckeltal på operativ nivå. Det definieras som rörelseresultatet minus investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar plus återföring av avskrivningar, förändring av kundfordringar och förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital.

Det fria kassaflödet är rörelsens kassaflöde minus betalda finansiella poster och betald inkomstskatt. Då kassaflöden relaterade till förvärv och eget kapital dras ifrån det fria kassa flödet erhålls årets kassaflöde. När nettoskulder i utländsk valuta konsolideras uppstår vanligen en omräkningsdifferens som redovisas separat. Dessutom kräver redovisningsstandarderna att vissa delar av nettoskulden omvärderas till marknadsvärde efter det första redovisningstillfället och även denna omvärdering rapporteras separat. förändringen av nettoskulden motsvarar kassaflödet för året plus förändringar i lån, omräkningsdifferenser samt omvärdering av finansiella instrument.

Balansräkningen

Securitas använder begreppen "sysselsatt kapital" och "finansiering av sysselsatt kapital" för att beskriva balansräkningen och den finansiella ställningen. det sysselsatta kapitalet utgörs av operativt sysselsatt kapital plus goodwill, förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och andelar i intressebolag. Det operativt sysselsatta kapitalet består av operativa materiella och immateriella anläggningstillgångar och rörelsekapital. Det följs löpande upp på operativ nivå för att undvika onödig kapitalbindning. Sysselsatt kapital finansieras av nettoskuld och eget kapital.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.