Skip to main content

Vår finansiella modell

Securitas modell fokuserar på de faktorer som påverkar vinsten och som har tydlig koppling till verksamheten. Faktorerna är indelade i tre kategorier: volymrelaterade faktorer, effektivitetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkar kapitalbindningen.

Till dessa faktorer finns nyckeltal kopplade som mäts löpande så att cheferna kan fatta beslut baserade på fakta och snabbt göra eventuella justeringar. modellen används också för att analysera bolag vid förvärv. faktorerna och nyckeltalen används i hela verksamheten, från platskontoren till koncernnivå.

Sex nyckeltal utgör tillsammans grunden för modellen Sex fingrar, men divisionerna använder också kompletterande nyckeltal som organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal. Utöver dessa finns också kompletterande nyckeltal anpassade till behoven i våra prioriterade områden som till exempel säkerhetslösningar och teknik. dessa nyckeltal om fattar volymrelaterade faktorer, effektivitetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkar kapitalbindningen och som är speciellt viktiga för Securitas utveckling. exempel på dessa nyckeltal är antalet installationer för fjärrstyrd videoövervakning, bruttomarginal på kontrakt på säkerhetslösningar (jämfört med kontrakt på traditionell bevakning) och investeringar i säkerhetsutrustning.

Securitas modell för finansiella nyckeltal

Volymrelaterade faktorer

De två första nyckeltalen, Nyförsäljning (av kontrakt) och Nettoförändring (av kontrakts portföljen) hänför sig till utvecklingen av kundkontraktsportföljen. Nyförsäljning är nytecknade kontrakt som kommer att öka den fasta månatlig försäljningen. Nettoförändring av kundkontraktsportföljen motsvarar nystart (nytecknade kontrakt som startat) plus ökad försäljning i redan befintliga kontrakt minus uppsagda kundkontrakt och minskad försäljning i befintliga kontrakt. Prisförändringar mäts separat och läggs till nettoförändringen för att fastställa kontrakts portföljens utgående balans för perioden. Utgående balans är det totala månatliga värdet av faktureringen för de fasta månadskontrakten vid utgången av den aktuella perioden. Det tredje nyckeltalet är hämtat från resultaträkningen och är Total försäljning. Utöver den kontraktsbaserade försäljningen ingår här även tillfälliga uppdrag.

Effektivitetsrelaterade faktorer

De effektivitetsrelaterade nyckeltalen ger cheferna de instrument de behöver för att följa tjänste produktionens effektivitet och kostnadsutvecklingen. De fjärde och femte nyckeltalen är: Bruttomarginal, som definieras som total försäljning minus direkta kostnader i förhållande till total försäljning, och Indirekta kostnader, som är hänförliga till organisationen och som innefattar kostnader för försäljning och administration (kostnader för plats, områdes och region/landkontor). Bruttoresultatet minus indirekta kostnader ger rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och förvärvsrelaterade kostnader. när detta anges i procent av den totala försäljningen får man fram koncernens rörelsemarginal som i Securitas finansiella modell anges före förvärvsrelaterade poster.

Faktorer hänförliga till kapitalbindning

Generellt sett är Securitas verksamheter inte kapitalintensiva. Kundfordringarna binder mest kapital. Det sjätte nyckeltalet är Utestående kundfordringsdagar. Betalningsvillkor och effektiva kravrutiner är avgörande för hur mycket kapital som binds i kundfordringar. Dessa siffror följs fortlöpande upp på alla nivåer i organisationen.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.