Integritetspolicy

Bakgrund och syfte

Securitaskoncernen värnar om din integritet. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") är tillämplig på behandlingen av dina personuppgifter som du tillhandahåller oss genom denna webbplats i syfte att du ska få ta del av information och material från oss. Denna Integritetspolicy syftar till att tillhandahålla användare av denna webbplats (nedan gemensamt "användare" eller "du") med information om hur Securitaskoncernen behandlar de personuppgifter som du delar med oss när du använder dig av våra kontaktformulär på denna webbplats. Vänligen notera att denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som inte tillhandahålls av Securitaskoncernen. Securitaskoncernen är inte ansvariga för integritetspolicys eller förfaranden på sådana webbplatser.

Securitas AB (organisationsnummer 556302-7241) ("Securitas", "vi", "våra" eller "oss") är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du begär att få information från oss genom vår webbplats och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i detta avseende. Vänligen se ytterligare kontaktinformation nedan.

Hur vi använder informationen som vi samlar in

Vi kan komma att använda den information som vi samlar in från dig, i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering och denna Integritetspolicy, för följande ändamål och med den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål Laglig grund
För att hantera och besvara din begäran om att få ta del av information och material från oss, såsom broschyrer eller kataloger Samtycke

Delning av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter under följande omständigheter:

Securitas koncernbolag: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i syfte att dessa ska behandla dina personuppgifter för att kunna besvara din begäran. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med Securitas koncernbolag som behöver att ta del av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig den information som du har efterfrågat. Våra koncernbolag kommer att behandla dina personuppgifter för att besvara din begäran och när de gör det kommer de att vara personuppgiftsansvariga för den behandling som de företar.

Tredjeparts tjänsteleverantörer: Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredjeparts tjänsteleverantörer som hjälper Securitas genom att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster i relation till Securitas verksamhet och i samband därmed behandlar personuppgifter för Securitas räkning. Detta kommer att innefatta:

  • IT-tjänsteföretag som lagrar (hosting) vår webbplats eller som hjälper oss att utveckla vår webbplats;
  • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-support; och
  • Andra tredjeparts tjänsteleverantörer, såsom mjukvaruleverantörer.

Dessa tredjeparts tjänsteleverantörer får endast använda dina personuppgifter på så sätt som är nödvändigt för att tillhandahålla oss sina tjänster.

Securitas koncernbolag och tredjeparts tjänsteleverantörer kan vara etablerade inom och utanför EU/EES.

Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

Securitas koncernbolag: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i syfte att relevant koncernbolag ska behandla dina personuppgifter för att kunna besvara din begäran. Vi kommer således endast att överföra informationen till det koncernbolag som behöver ta del av dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla dig den information som du har efterfrågat. Genom att skicka in din begäran med vårt kontaktformulär så samtycker du till att vi överför dina personuppgifter till våra koncernbolag som kan vara etablerade i ett land utanför EU/EES (dvs. i ett s.k. tredje land), inklusive till länder som EU-kommissionen inte anser ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vänligen notera att länder utanför EU/EES kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som länder inom EU/EES gör och att du därför kanske inte har samma rättigheter som du har enligt de lagar som är tillämpliga på oss.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra koncernbolag som är etablerade i något av de länder (inklusive s.k. tredje länder) som du kan se genom att  klicka på denna länk.

Tredjeparts tjänsteleverantörer: De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och behandlas av tredjeparts tjänsteleverantörer som är etablerade i ett land utanför EU/EES (dvs. i ett s.k. tredje land), inklusive länder som EU-kommissionen inte anser ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I sådant fall kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder enligt tillämplig lag för att en sådan överföring av dina personuppgifter ska ske i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om (i) EU-kommissionen har beslutat att relevant tredje land har en adekvat skyddsnivå, eller (ii) när överföringen skyddas av lämpliga skyddsåtgärder i form av standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen (enligt artikel 46.2 i dataskyddsförordningen (2016/679) ("Dataskyddsförordningen")) eller då mottagaren har en Privacy Sheild certifiering hos amerikanska handelsministeriet (enligt artikel 45 i Dataskyddsförordningen).

Vi kan komma att överföra dina uppgifter till tredjeparts tjänsteleverantörer som är etablerade i följande länder: Indien. Du kan hitta mer information om reglerna för överföring av personuppgifter till utanför EU/EES, inklusive information om de relevanta skyddsmekanismer som vi använder oss av på EU-kommissionens webbplats som du hittar genom att klicka på denna länk.

Säkerhet

Securitas vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst och all annan form av olaglig behandling. Securitas vidtar även alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå när de överförs eller delas med ovan nämnda tredje parter (se avsnitt "Delning av dina personuppgifter").

Medan vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss, så kan ingen överföring över Internet garanteras som säker. Vänligen notera att vi, av den anledningen, inte kan garantera säkerheten för de personuppgifter som du överför till oss över Internet.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig för att vi ska kunna besvara din begäran eller vidarebefordra din begäran till relevant person. Vi kommer dock inte att spara dina personuppgifter under en längre period än tre (3) månader från mottagande av din begäran och vi kommer att radera dina personuppgifter därefter med undantag för när vi behöver spara dina personuppgifter för att efterleva våra legala skyldigheter, lösa tvister eller genomdriva våra avtal.

Cookies och liknande tekniker

Vi och våra analys- eller tjänsteleverantörer använder oss av tekniker såsom cookies, beacons, pixeltaggar och skript. Dessa tekniker används bl.a. för att analysera trender, administrera denna webbplats och för att spåra användares rörelser på denna webbplats.

Vänligen läs mer om hur vi använder cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies i vår cookiepolicy som du kan läsa genom att klicka på denna länk.

Dina rättigheter

Du har rätt att, när som helst, få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig och erhålla information om vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen notera att Securitas behöver, för att kunna besvara din begäran, kunna fastställa din identitet.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter som vi behandlar om dig rättade.

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade och Securitas är skyldiga att radera de relevanta personuppgifterna utan onödigt dröjsmål, ifall t.ex. något av följande förhållanden föreligger: personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlas eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. Vänligen notera att vi dock inte är skyldiga att radera personuppgifterna i de fall vi kan visa att fortsatt behandling är nödvändig t.ex. för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger Securitas eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller när det finns andra legitima skäl att spara uppgifterna.

Du har vidare rätt att begära att Securitas begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider att personuppgifterna som Securitas behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Securitas behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta eller om Securitas inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot Securitas behandling av dina personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse, inklusive marknadsföring och/eller profilering baserad på ett berättigat intresse. Om du invänder mot sådan behandling får Securitas inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Securitas inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och vilka du har tillhandahållit Securitas, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att Securitas försöker hindra detta i de fall Securitas rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig och behandling sker automatiserat. Du har i sådant fall rätt att begära att sådana personuppgifter ska överföras direkt från Securitas till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

Du har även rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke som du har tillhandahållit Securitas för behandlingen av dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades och att Securitas kan, under vissa omständigheter, ha en annan laglig grund för behandlingen och kan därför ha rätt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du återkallar ditt samtycke så kanske Securitas inte kan uppfylla din begäran om information.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och/eller om du anser att behandlingen sker i strid med tillämplig lag så har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet ("Tillsynsmyndighet") (såsom till Tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar eller till Tillsynsmyndigheten i det land där det påstådda intrånget begåtts).

Om du önskar motta en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som nämns ovan, vänligen kontakta oss (vänligen se kontaktinformation nedan).

Kontaktinformation

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller i övrigt har synpunkter på Securitas behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på:
 
Securitas AB
Att: Dataskyddsombud
P.O. Box 12307
102 28 Stockholm
Sverige
E-post: privacy@securitas.com
 
Kontakta Securitas dataskyddsombud på:
Securitas AB
Att: Dataskyddsombud
P.O. Box 12307
102 28 Stockholm
Sverige
E-post: dpo@securitas.com