Skip to main content

Ersättning till ledande befattningshavare

Här är våra riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman 2021 beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innehåller en redogörelse för vilka riktlinjer bolaget använder sig av vid bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

Klicka här för att läsa styrelsens förslag till ersättningsprinciper

Utestående incitamentsprogram

Samtliga utestående aktie- och aktiekursrelateradeincitamentsprogram har antagits av Årsstämman i enlighet med förslag presenterat av styrelsen. Styrelsens förslag innehåller en redogörelse för innehållet i respektive incitamentsprogram.

Styrelsens förslag för respektive utestående incitamentsprogram finns att tillgå i dokumenten nedan:

Incitamentsprogram 2021

Incitamentsprogram 2020

LTI 2021/2023

LTI 2020/2022

LTI 2019/2021

Ersättning 2020

För information om ersättningar till styrelsen och koncernledningen hänvisas till Not 9 i Års- och hållbarhetsredovisning 2020, klicka här för att komma till ersättningstabell på sidan 107.

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.