Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innehåller en redogörelse för vilka riktlinjer bolaget använder sig av vid bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns att tillgå i dokumentet nedan:

Utestående incitamentsprogram

Samtliga utestående aktie- och aktiekursrelateradeincitamentsprogram har antagits av Årsstämman i enlighet med förslag presenterat av styrelsen. Styrelsens förslag innehåller en redogörelse för innehållet i respektive incitamentsprogram.

Styrelsens förslag för respektive utestående incitamentsprogram finns att tillgå i dokumenten nedan:

Ersättning 2018

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (5) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 2.100 - - - 2.100
Carl Douglas, vice ordförande (1) 895 - - - 895
Ingrid Bonde (1) 760 - - - 760
John Brandon 580 - - - 580
Anders Böös (1) 760 - - - 760
Fredrik Cappelen (1) 865 - - - 865
Sofia Schörling Högberg (1) 760 - - - 760
Dick Seger 580 - - - 580
Delsumma styrelsen 7.300 - - - 7.300
Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef (1 mars - 31 dec) (2) 14.666 181 6.386 - 21.233
Alf Göransson, VD och koncernchef (1 jan - 28 feb) (3) 2.500 28 - 757 3.285
Koncernledningen i övrigt (4) 71.456 3.269 63.318 10.639 148.682
Delsumma VD och koncernledning 88.622 3.478 69.704 11.396 173.200
Summa 95.922 3.478 69.704 11.396 180.500

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Grundlön samt 30% lön istället för pensionsavsättningar 3 404 KSEK, samt effekt av omräkning från GBP för del av lön utbetald i Storbritannien enligt avtal.
(3) Utöver denna ersättning har lön för perioden 1 mars - 7 mars 2018 utgått med 288 KSEK. Ersättning för arbete som rådgivare under perioden 8 mars – 31 december 2018 har utgått med 7 994 KSEK. Några övriga förmåner, rörlig ersättning eller pension utgår inte för detta uppdrag.
(4) Koncernledningen i övrigt bestod per den 31 december 2018 av tio personer. Ersättningen för Magnus Ahlqvist i rollen som Divisionschef för Security Services Europe under perioden 1 januari – 28 februari 2018 ingår i denna summa, samt även för en ledamot som lämnat koncernledningen under 2018.
(5) Avser 2018 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus samt långfristiga incitamentsprogram, se även separat tabell för aktierelaterad del.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.