Skip to main content

Ersättning till ledande befattningshavare

På denna sida kan du hitta information om ersättning till ledande befattningshavare I Securitas AB.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2021 beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som innehåller en redogörelse för vilka riktlinjer bolaget använder sig av vid bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller tills vidare.

Klicka här för att läsa styrelsens förslag till ersättningsprinciper

Utestående incitamentsprogram

Samtliga utestående aktie- och aktiekursrelateradeincitamentsprogram har antagits av årsstämman i enlighet med förslag presenterat av styrelsen. Styrelsens förslag innehåller en redogörelse för innehållet i respektive incitamentsprogram.

Styrelsens förslag för respektive utestående incitamentsprogram finns att tillgå i dokumenten nedan:

Incitamentsprogram 2021

LTI 2023/2025

LTI 2022/2024

LTI 2021/2023

LTI 2020/2022

Ersättning 2022

För information om ersättningar till styrelsen och koncernledningen, klicka på länkarna för att se ersättningsrapport 2022 och Not 9  i Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (sidan 87).

 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.