Securitas security guard

Kod för bolagsstyrning

Ramverk

Den svenska koden för bolagsstyrning ("Koden") trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats. Gällande kod utgörs av den reviderade version av Svensk kod för bolagsstyrning som trädde i kraft den 1 december 2016 (Reviderad kod 2016) samt de Anvisningar till denna som Kollegiet kan komma att utge.

Kodens regler utgör ett tillägg huvudsakligen till bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagets organisation, men även till den relativt omfattande självreglering som existerar avseende bolagsstyrning. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse.

Efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Securitas följer Kodens princip om att "följa eller förklara" och 2018 hade Securitas två avvikelser att rapportera:

Kodregel 2.4 Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Kommentar: Investment AB Latour har utsett Carl Douglas till ordförande i valberedningen. Valberedningen anser att det är viktigt att ha en representant från de största aktieägarna som ordförande för valberedningen.

Kodregel 9.7 För aktierelaterade incitamentsprogram skall intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år.

Kommentarer: Införandet av Securitas aktierelaterade incitamentsprogram 2010, som förnyats årligen sedan dess, baserades på de existerande ersättningsprinciperna i koncernen. Förenklat innebar det en ökning av bonuspotentialen i utbyte mot en engångsfrysning av lön och att en tredjedel av kontantbonusutfallet som nästkommande år i mars skulle betalas ut som kontant del omvandlas till aktier och erhålls efterföljande år, under förutsättning att medarbetaren fortfarande är anställd i Securitas. Eftersom programmet ersätter ett kontantbonussystem med omedelbar utbetalning och inte är beviljat som ytterligare ersättning utöver befintligt bonussystem anser styrelsen att två-årsperioden från programmets start till aktiernas tilldelning är välmotiverat och rimligt för att uppfylla målet med programmet.

Läs mer om Svensk kod för bolagstyrning genom att klicka här.

Klicka här för att läsa mer om bolagsstyrning i års- och hållbarhetsredovisningen 2018

Securitas AB:s års- och hållbarhetssredovisning 2018

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.