Redovisningsprinciper

Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Redovisningsnorm

Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom där en värdering till verkligt värde krävs enligt IFRS. Exempel på tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde är finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt förvaltningstillgångar hänförliga till
förmånsbestämda pensionsplaner.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas, såsom eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2017

Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2017 har haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2018

Klicka här för att läsa mer om Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2018

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2019 eller senare

Klicka här för att läsa mer om Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som träder i kraft 2019 eller senare

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.