Redovisningsprinciper

Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Redovisningsnorm

Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom där en värdering till verkligt värde krävs enligt IFRS. Exempel på tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde är finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt förvaltningstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas, såsom ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2016

Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2016 har haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Införande och effekter av nya och reviderade IFRS som ännu inte trätt i kraft och inte tillämpas i förtid av Securitas

Ingen av de publicerade standarder och tolkningar som är obligatoriska för koncernen räkenskapsåret 2017 bedöms ha någon påverkan på koncernens finansiella rapporter. De kommande standarder som främst kan komma att påverka koncernens
finansiella rapporter räkenskapsåret 2018 eller senare är IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ochIFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 9 Finansiella instrument är godkänd av EU och träder i kraft den 1 januari 2018. Den nuvarande bedömningen är att övergången till IFRS 9 inte kommer att medföra någon materiell påverkan på Securitas finansiella rapporter. Övergången till IFRS 9 medför att Securitas kommer att tillämpa en modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar som bygger på förväntade kreditförluster i stället för den nuvarande modellen som bygger på inträffade förluster. Detta väntas dock inte medföra någon materiell påverkan på de finansiella rapporterna.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är också godkänd av EU och träder i kraft den 1 januari 2018. Den nuvarande bedömningen är att övergången till IFRS 15 kommer  att baseras på en fullständig retroaktiv metod, med eller utan lättnadsregler. Securitas erbjuder tjänster avsedda att skydda människor, arbetsplatser och tillgångar. De tjänster vi utför åt våra kunder utgör ett prestationsåtagande. Den nuvarande analysen av effekten från övergången till IFRS 15 visar att det inte kommer att bli några materiella ändringar avseende identifiering av prestationsåtaganden eller fördelning av transaktionspriset på prestationsåtaganden och inte heller avseende tidpunkten för redovisning av intäkter när prestationsåtaganden har uppfyllts. Detta innebär att intäktsredovisningen enligt IFRS 15 inte väntas påverkas materiellt jämfört med intäktsredovisningen enligt nuvarande standarder.

IFRS 16 Leasingavtal är ännu inte godkänd av EU. Den väntas träda i kraft den 1 januari 2019. En effekt som väntas på Securitas från IFRS 16 är att balansomslutningen kommer att öka. Detta är en följd av att merparten av koncernens leasingavtal (inklusive hyresavtal) kommer att redovisas brutto i balansräkningen som anläggningstillgångar respektive räntebärande skulder. Vidare väntas koncernens rörelseresultat att förbättras medan finansiella kostnader väntas att öka. Detta är en följd av att kostnaderna för operationella leasingavtal, som för närvarande i sin helhet redovisas i rörelseresultatet enligt IAS 17, kommer att ersättas med leasingkostnader som delas upp på avskrivningar respektive räntekostnader. För ytterligare information om koncernens nuvarande leasingavtal hänvisas till not 11.

Klicka här för redovisningsprinciper i årsredovisning 2016

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com