Förvärvsloggbok 2017

MSEK

Bolag Affärssegment (1) Inkl.
fr.o.m.
Förvärvad
andel (2)
Årlig
försäljning (3)
Enterprise
value (4)
Central de Alarmas Adler, Mexiko Security Services North America 1 maj 100 74 49
Övriga förvärv och avyttringar
(5) (6) 
 -  -  143 136
Summa förvärv och avyttringar jan-mars 2017    217 185

Noter:
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
5) Avser periodens övriga förvärv, avyttringar och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Diebolds Electronic Security, Nordamerika, IBBC Poludnie, Polen, NorAlarm Industri, Norge, Turvatekijät (kontraktsportfölj), Finland, HMF-Systems, Tyskland, ISS (kontraktsportfölj), Irland, Gooiland, Nederländerna, NoFire Safety, Österrike, Sensormatic, Turkiet, JC Ingeniería, Chile och Bren Security, Sri Lanka. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i Nederländerna, Kroatien, Turkiet, Kina, Sydkorea och Sydafrika.
6) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar, betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar samt omvärdering av tilläggsköpeskillingar i koncernen var -41 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 175 MSEK.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com