Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ) 2010

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
04 maj 2010 17:45

Styrelse Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.875.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.000.000 kronor, vice ordföranden 725.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 450.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor. Arvode till revisor utgår enligt avtal. Revisor Vid årsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm för en mandattid om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge. Valberedning Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) samt nyvalde Lars Rosén (Länsförsäkringar) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011. Gustaf Douglas utsågs till ordförande. Utdelning I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 7 maj 2010 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 12 maj 2010. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com. Införande av ett incitamentsprogram Årsstämman beslutade om införande av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram. Uppskattningsvis 2.500 anställda som nu deltar i Securitas kontantbonusprogram kommer att omfattas av incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som nu gäller enligt kontantbonusprogrammet, har uppfyllts. Årsstämman beslutade att incitamentsprogrammet säkras genom att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet. Ytterligare information om det aktie- och kontantbaserade incitamentsprogrammet finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com. Koncernchefens kommentar: VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2009 samt kommenterade fortsatt arbete inom Securitas. Talet och presentationen finns i sin helhet på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat ur talet som berör den operativa verksamheten: ”I korta drag kan jag summera 2009 som ett kärvt men framgångsrikt år för Securitas.” ”Trots ett besvärligt affärsklimat med volymneddragningar och prispress har vi under 2009 kunnat notera framgångar. Vi har till exempel etablerat ett segment inom hälso- och sjukvård i USA, som vi tror kommer att vara ett tillväxtområde de kommande åren. Vidare har vi inom Mobile and Monitoring haft framgång i Sverige med Securitas Home Alert Services för hemlarm och vi kommer under 2010 att utöka dessa satsningar till andra marknader. Vi har också haft en bra utveckling av vår närvaro i Östeuropa och Latinamerika.” ”Vi avser att fortsätta vara aktiva med förvärv också under 2010 och selektivt ta till vara på de möjligheter som lågkonjunkturen erbjuder. Vi har en förvärvskapacitet som ungefär motsvarar halva det fria kassaflöde som koncernen genererar, vilket normalt innebär en försäljningstillväxt på 3-5 procent per år genom förvärv i koncernen. Vi gör inga geografiska begränsningar utan prioriterar de bästa affärerna och avkastningen, dels i mogna marknader med goda synergier där vi kan komplettera eller stärka vår marknadsposition, och dels i nya marknader där vi primärt kan stärka vår position vid globala upphandlingar.” ”En av de viktigaste och mest avgörande utmaningarna är att upprätthålla balansen mellan lönekostnadsökningar och prisökningar i kundportföljen. Detta har vi lyckats med under såväl 2008 som 2009. Under 2010 står vi inför den tuffa utmaningen att behålla denna balans, då förståelse och acceptans för prisökningar i en period med låg inflation är begränsad hos våra kunder. Därför är en viktig defensiv åtgärd under 2010 att eliminera eller åtminstone minimera alla fasta lönekostnadsökningar. Under 2009 har vi vidtagit betydande kostnadsneddragningar, i synnerhet på större marknader som USA, Spanien och Frankrike, där vi haft negativ tillväxt under en period. Vi kan aldrig fullt ut kostnadskompensera oss för volymtapp, men förhoppningsvis kan vi iaktta återhållsamhet med att återställa resurser då tillväxten åter vänder uppåt och därmed dra nytta av gjorda besparingar.” Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 Micaela Sjövist, Chef investerarrelationer, mobil 076-116 7443 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2010 kl.17.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.