Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ), 2011

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
04 maj 2011 17:20

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2010. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 9 maj 2011 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 12 maj 2011.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.700.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.000.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Revisor

Vid årsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, till revisor för bolaget för en mandattid om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) samt nyvalde Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com.

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram, liknande det man beslutade anta vid årsstämman 2010. Cirka 2.500 medarbetare som tidigare deltagit i Securitas kontantbonusprogram omfattas av incitamentsprogrammet och är därmed berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gällde enligt kontantbonusprogrammet, har uppfyllts.

Årsstämman beslutade att incitamentsprogrammet säkras genom att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2010. Presentationen finns på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat som berör den operativa verksamheten:

”I korta drag kan jag summera Securitas verksamhet under 2010 som framgångsrik. Vår strategi är att fokusera på lönsamhet och att differentiera oss från våra konkurrenter. Vi erbjuder kunderna mervärde i form av optimerade och innovativa säkerhetslösningar. Under de senaste åren har denna strategi visat sig framgångsrik under olika affärscykler – både i besvärliga och i mer gynnsamma tider.”

”Mer än en tredjedel av vår försäljningsvolym genereras idag av specialiserade platskontor som fokuserar på ett eller några få kundsegment. Detta leder gradvis till förbättrade marginaler, ökad tillväxt och mer långsiktiga och förbättrade kundrelationer.”

”Förvärv är en viktig komponent när vi arbetar mot vårt mål att öka vinsten per aktie med i snitt 10 procent per år, över tid. Under 2010 slutförde vi 15 större förvärv, med en total årlig försäljning på cirka 4.100 MSEK och cirka 19.500 medarbetare, och utvidgade vår globala närvaro med fem nya länder. Målet är att vi inom tre år ska ha verksamhet i cirka 60 länder.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, mobil 076-116 7443

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011 kl. 17.20.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.