Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ), 2012

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
07 maj 2012 18:00

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2011. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 10 maj 2012 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 15 maj 2012.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.700.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.000.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2013 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge) och nyvalde Johan Ståhl (Lannebo Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com.

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram, liknande det man antog vid årsstämmorna 2010 och 2011. Cirka 2.500 medarbetare som nu deltar i Securitas kontantbonusprogram är därmed berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gällde enligt kontantbonusprogrammet, har uppfyllts.

Årsstämman beslutade att incitamentsprogrammet säkras genom att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till medarbetare som deltar i programmet. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2011. Presentationen finns på www.securitas.com. Nedan återfinns några citat som berör den operativa verksamheten:

” När vi summerar verksamhetsåret 2011 så ställer man sig frågan: Var 2011 ett bra eller ett dåligt år för Securitas? Svaret blir tveeggat. Finansiellt var 2011 ett svagt år och jag är inte nöjd med vårt resultat. Däremot tog vi viktiga och på sikt avgörande strategiska steg framåt i fjol, och påbörjade, vill jag hävda, en ny era i Securitas.”

” Marknaden för säkerhetstjänster är mogen inom de flesta områden där vi är verksamma, med lågt mervärde, hög pristransparens och en fragmenterad konkurrenssituation. I många länder är marknaden också dåligt reglerad och det ställs låga krav på aktörer som vill etablera sig. Om man inte kan visa att man skapar ett mervärde i en sådan miljö, kommer det enda återstående konkurrensmedlet att vara priset. Konkurrens med pris som vapen förvandlar tjänsten till en dussinvara, med dålig lönsamhet som följd. På Securitas är vi övertygade om att specialisering hellre än diversifiering gör att vi kan bryta den onda cirkeln. Vi vill fortsätta med väktarbevakning där det är det enda som kunden efterfrågar, men samtidigt vill vi höja marginalerna genom att leverera totala säkerhetslösningar. Detta gör vi bara genom att skapa mervärde för våra kunder. Bättre säkerhet till lägre kostnad.”

” För att leverera bättre säkerhet till lägre kostnad måste man ha kompetensen att optimera balansen mellan att använda väktare och/eller teknik. Vi besitter kompetens att ge råd till våra kunder, och på detta sätt förflyttar vi Securitas uppåt i värdekedjan och förbättrar våra marginaler.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2012 kl.18.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.