Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009, kl. 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm, ingång via ”Royal Entré”, Stallgatan 6. Registrering till årsstämman börjar kl. 15.00.

Publicerad
06 april 2009 08:30

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 30 april 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Årsstämma”, Box 7842, 103 98 Stockholm, per telefon 010 - 470 31 30, per telefax 010 - 470 31 31 märkt ”Securitas Årsstämma” eller via bolagets hemsida www.securitas.com/agm2009, senast torsdagen den 30 april 2009 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 30 april 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av
(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
(c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2008,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
(c) avstämningsdag för vinstutdelning,
(d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2008.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av medlemmar till valberedningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende § 7, andra stycket.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende § 7, under villkor av lagändring.
17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den vid årsstämman 2008 utsedda valberedningen bestående av Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Mats Tunér (SEB Fonder) och Staffan Grefbäck (Alecta) har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2009.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 2,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 12 maj 2009. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 15 maj 2009.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden till styrelsen och revisor (punkterna 10-12 på dagordningen)
Valberedningen kommer vid årsstämman 2009, i samband med val av styrelse samt beslut om arvoden till styrelsen och revisor, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete. I samband med kallelsen kommer valberedningens motiverade yttrande finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.securitas.com.

Valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara tio stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg för perioden till och med utgången av årsstämman 2010, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1 000 000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 725 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 450 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Vid årsstämman 2008 utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm till revisor, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn förslås utgå enligt avtal.

Förslag till val av medlemmar i valberedningen (punkt 13 på dagordningen)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 28 procent av aktierna och cirka 50 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Valberedningen inför årsstämman 2010 skall ha fem ledamöter: Omval av Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Mats Tunér (SEB Fonder) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) samt nyval av Magnus Landare (Alecta). Gustaf Douglas skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Securitas, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut om ändring av § 7 andra stycket i bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma i § 7 andra stycket justeras så att antalet tidningar i vilka kallelse skall vara införd reduceras till att omfatta Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen under villkor av lagändring (punkt 16 på dagordningen)
I syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande har styrelsen föreslagit att § 7 i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma får följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 7 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com från och med den 23 april 2009 samt kommer att skickas till de aktieägare som så begär och finnas tillgängliga vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande däröver, styrelsens fullständiga förslag till bolagsordningsändringar samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com från och med den 23 april 2009 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Stockholm i april 2009
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009 kl.08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.