Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008, kl. 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm, ingång via Spegelsalens entré, Södra Blasieholmshamnen. OBS! Ny entré i förhållande till tidigare år. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

Publicerad
13 mars 2008 08:45

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 11 april 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Årsstämma”, Box 47021, 100 74 Stockholm, per telefon 010 - 470 31 30, per telefax 010 - 470 31 31 märkt ”Securitas Årsstämma” eller via bolagets hemsida www.securitas.com/agm2008, senast fredagen den 11 april 2008 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 april 2008 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av
(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma
följts, och
(c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31
december 2007,
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
(c) avstämningsdag för vinstutdelning,
(d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2007.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av medlemmar till valberedningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den vid årsstämman 2007 utsedda valberedningen bestående av Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Melker Schörling (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2008.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 3,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 22 april 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början den 25 april 2008.

Förslag till val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)
Valberedningen kommer vid årsstämman 2008, i samband med val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.

Valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara tio stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg samt nyval av Fredrik Cappelen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2009, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen. Gustaf Douglas har avböjt omval.

Fredrik Cappelen (född 1957) är utbildad civilekonom och är VD och koncernchef för Nobia sedan 1995. Han har dessförinnan varit marknadsdirektör Stora Finepaper, VD Kaukomarkkinat International Sverige och Norge och VD Kaukomarkkinat GmbH, Tyskland.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med sammanlagt 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 1 000 000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 725 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 450 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

Förslag till val av medlemmar i valberedningen (punkt 13 på dagordningen)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 53 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Valberedningen skall ha fem ledamöter: Omval av Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Staffan Grefbäck (Alecta) inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Securitas, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2009, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com från och med den 3 april 2008 samt kommer att skickas till samtliga aktieägare i samband med stämman. Styrelsens fullständiga förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande däröver samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och med den 3 april 2008 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Stockholm i mars 2008
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.comTillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.