Skip to main content

Årsstämma i Securitas AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
17 april 2007 12:00

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tio utan suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Gustaf Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg och nyvalde Alf Göransson, som efterträdde Thomas Berglund som VD i bolaget från och med den 5 mars 2007. Thomas Berglund avböjde omval. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.800.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 900.000 kronor, vice ordföranden 650.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 400.000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor.

Valberedning
Stämman valde Gustaf Douglas, Melker Schörling, Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008. Valberedningen kan därutöver utse ytterligare en ledamot. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,10 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 20 april 2007 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 25 april 2007.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Securitas-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen ska bestå av fast årslön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 35-100 % för övriga personer i ledningen och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division).

Pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder och pensionsplanerna ska vara avgiftsbestämda, varvid premier dras från individens totala ersättning och betalas in av bolaget under anställningen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 100 % av den fasta lönen i maximalt 12 månader. Om en person i ledningen säger upp sig själv ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Koncernchefens kommentarer
Vd och Koncernchef Alf Göransson redogjorde för bolagets förvaltning under 2006 samt kommenterade fortsatt arbete inom Securitas. Talet och presentationen finns i sin helhet på www.securitas.com Nedan återfinns några citat ur talet som berör den operativa verksamheten:

"Mitt intryck är att vi i USA har en stark och välorganiserad verksamhet, och att alla de förvärv som gjordes under perioden 1999 - 2001, och som gjort Securitas till ledande i marknaden, nu smälts samman under en och samma flagg, samt att ledningen på ett förtjänstfullt sätt fått all historik och olika ursprung att samlas under Securitas fanan. Vi står väl rustade att anta nya utmaningar i USA".

"Under året som gått har ledningen i Europa delat upp verksamheten och organiserat sig för att serva kunder dels med stationär bevakning för större kunder- dels med rondering samt med elektronisk larmövervakning för små- och medelstora kunder. Denna specialisering förbättrar möjligheterna för respektive område att utveckla sina tjänster och därmed sin tillväxt, och skapar fokus inom Securitas att utveckla rätt typ av tjänst till våra kunder oavsett om det är ett stort multinationellt företag, en liten butik i storstad eller på landsbygd, eller en säkerhetsinstallation utförd av annan part än Securitas".

"Avseende Loomis, d.v.s. Cash Handling Services inom värdetransporter och kontanthanteringsverksamheten, är avsikten att denna division delas ut till aktieägarna och börsintroduceras under andra halvåret i år - enligt samma princip som för Systems och Direct. Denna tidplan förutsätter emellertid att den engelska kontanthanteringsverksamheten är stabil."

"Vi har startat arbetet med att ta Securitas strategi ett steg vidare och jag avser att kunna summera och presentera detta med mera substans och konkreta exempel i samband med att vi presenterar halvårsresultatet i augusti."


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Alf Göransson, VD och Koncernchef Securitas AB +46 (0)8 657 74 00
Håkan Winberg, Vice VD och CFO +44 (0) 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.