Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2013

 Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
07 maj 2013 18:00

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2012. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 13 maj 2013 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 16 maj 2013.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B, i enlighet med styrelsens förslag, upp till maximalt tio procent av bolagets aktier och för tiden intill årsstämman 2014. Syftet med återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.700.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.000.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 200.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 100.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2014 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge) och nyvalde Thomas Ehlin (Nordea Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/ersattning-ledande-befattningshavare.

Incitamentsprogram
Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de tre senaste årsstämmorna. Cirka 2.500 medarbetare som nu deltar i Securitas kontantbonusprogram  är därmed berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Securitas, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gäller också enligt kontantbonusprogrammet, har uppfyllts.
Årsstämman beslutade att incitamentsprogrammet säkras genom att Securitas ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till medarbetare som deltar i programmet. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma-2013.

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2012. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma-2013. Nedan återfinns några citat som berör den operativa verksamheten:

”2012 var ett besvärligt år. Vi gick in i året med tillförsikt, men det blev ett tufft första halvår, framför allt på grund av en svag utveckling inom vissa områden i den amerikanska verksamheten och försämrade marknadsförutsättningar främst i Spanien. Under andra halvåret har ett omfattande omstruktureringsarbete genomförts och vi står nu starkare inför framtiden.”

”Utvecklingen på de problemfyllda marknaderna visar på vikten av att vi tillsammans med våra kunder kan ta fram optimala och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som ryms inom kundernas budgetar. Det gäller att hitta den rätta balansen mellan vad som ska utföras av väktare på plats och vad som kan utföras av specialutbildade väktare från en larmcentral, samt i vilken omfattning man ska använda väktare respektive tekniska lösningar.”

”Tekniska säkerhetslösningar utgjorde 6 procent av Securitas totala försäljning år 2012. Vi har satt som mål att tredubbla denna andel av försäljningen, vilket jag bedömer är nåbart till i slutet av 2015. Tekniken finns, liksom kunnandet och marknaden, och vi vet att mer teknik minskar kundernas totala kostnad för en tillfredsställande säkerhetslösning. Vi skruvar nu upp takten, ökar insikten att det är bråttom och höjer våra ambitioner ytterligare.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2013 kl.18.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.