Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2014

 Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
05 maj 2014 18:00

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2013. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 8 maj 2014 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 13 maj 2014.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på NASDAQ OMX Stockholm, förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2015, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4.975.000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1.200.000 kronor, vice ordföranden 750.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500.000 kronor vardera. Ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 250.000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 100.000 kronor, ledamot i revisionskommittén 125.000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 50.000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge) och Johan Strandberg (SEB Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/ersattning-ledande-befattningshavare

Incitamentsprogram
Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fyra senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2014 har totalt 1 524 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet.
Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare.  Det är styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare.
Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas.
Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2014.

Koncernchefens kommentar:
VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2014. Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:
” Säkerhetsbranschen genomgår för närvarande den mest spännande förändring som den har ställts inför på länge, då traditionell bevakning gradvis men i allt ökande utsträckning håller på att omvandlas. Och vad som är ännu mer spännande är att Securitas leder detta paradigmskifte.
Vår strategi är tydlig: att integrera stationära bevakningstjänster, fjärrbevakning och mobila tjänster med tekniska lösningar för att åstadkomma kostnadseffektivitet, mervärde, längre kundrelationer, förbättrad lönsamhet och ett ökat värde för aktieägarna.

Lönsamheten i vår befintliga portfölj kommer inte bara att förbättras. Vår strategi kommer även
att ge oss möjlighet att ta marknadsandelar, i synnerhet från mindre och medelstora konkurrenter
som inte är tillräckligt starka för att investera i kompetens och teknik. Sammantaget är vi förvissade om att denna strategi kommer att hjälpa oss att uppnå vårt mål att öka vinst per aktie med 10 procent per år.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com
Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl.18.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.