Skip to main content

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2015

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Publicerad
08 maj 2015 16:45

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2014. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 12 maj 2015 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 18 maj 2015.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens förslag: Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2016, förvärv får ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv får ske till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant, samt styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärvet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, för att bidra till aktieägarvärdet. Om aktier återköps avser styrelsen därefter föreslå att bolagets aktiekapital minskas genom indragning av återköpta aktier.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Stämman omvalde Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Alf Göransson, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 4 975 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 1 200 000 kronor, vice ordföranden 750 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 500 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionskommittén ska erhålla 250 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 125 000 kronor och ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Revisor

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor.  Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Johan Sidenmark (AMF) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016. Gustaf Douglas utsågs till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska ha en övre gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och vara i linje med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte lokala regler föreskriver annat. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2015

Incitamentsprogram

Årstämman beslutade att anta ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram liknande det man antagit vid de fem senaste årsstämmorna. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2015 har totalt 1 779 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att fortsatt erbjuda den omkonstruerade bonusstrukturen för att möjliggöra att ca 2 500 av Securitas ledande befattningshavare på sikt blir aktieägare, och därmed stärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att sådana fördelar kan uppnås genom att fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2015

Koncernchefens kommentar:

VD och koncernchef Alf Göransson redogjorde för företagets verksamhet under 2014. Presentationen finns på www.securitas.com/arsstamma2015

Nedan återfinns några citat som berör den strategiska inriktningen:

”Säkerhetsbranschen genomgår en enorm omvandling, en utveckling som sker snabbare än vad de flesta inser, och som kommer att gå ännu snabbare under kommande år. Securitas går i bräschen för förändringen.”

”Under 2014 fortsatte den positiva trenden för den organiska försäljningstillväxten. Den förstärktes av lyckade försäljningssatsningar, vår strategi för säkerhetslösningar och tekniska tjänster samt ett förbättrat makroekonomiskt klimat i USA. Samtliga affärssegment förbättrades jämfört med 2013. På det stora hela står Securitas väl rustat att accelerera processen mot säkerhetslösningar.”

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, email gisela.lindstrand@securitas.com eller mobil 070-287 8662 Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, email  micaela.sjokvist@securitas.com eller mobil 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2015 kl.16.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.