Skip to main content

Delårsrapport januari - september 1999

Publicerad
04 november 1999 15:00

Försäljningen ökade med 99 procent till 18.253 MSEK (9.154),
varav 9 procent är organisk tillväxt
Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 741 MSEK (502)
Vinsten per aktie efter schablonskatt ökade med
28 procent till 1,57 SEK (1,22)
Försäljning och resultat

Koncernens försäljning uppgick till 18.253 MSEK (9.154). Detta är en ökning med 99 procent. I lokala valutor är motsvarande ökning 98 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten exklusive förvärven Proteg, Raab Karcher, Pinkerton och Seguridad 7 uppgick till 9 procent (8). Förvärven har ökat försäljningen med 89 procent.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 1.097 MSEK (661) vilket är en ökning med 66 procent.
Ökningen motsvarar 66 procent i lokala valutor. Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 procent (7,2). Rörelsemarginalen förbättras successivt, enligt plan, i både den underliggande verksamheten samt i förvärven Proteg, Raab Karcher och Pinkerton.
Under det tredje kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 6,6 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 741 MSEK (502). Detta är en ökning med 48 procent jämfört med samma period föregående år. I lokala valutor är ökningen 47 procent.

Utvecklingen i verksamhetsområdena Inom Bevakning sker en fortsatt förädling och specialisering av tjänsterna. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent. Verksamhetsområde Larm växer organiskt med 25 procent med god lönsamhet. Dessutom sker en fokusering på smålarm som visar mycket god tillväxt. Antalet installerade smålarm (exklusive Securitas Direct) uppgår till 182.000 och tillväxten uppgår för närvarande till 11 procent.
Outsourcing inom banksektorn samt detaljhandeln har tillfört en god tillväxt för Värdehanterings-verksamheten,
som växer med 9 procent organiskt.

Inom Securitas Direct-divisionen utvecklas volymerna och resultatet fortsatt positivt och antalet installerade enheter under perioden uppgick till cirka 27.000, vilket är en ökning med cirka 35 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt antal installerade enheter uppgår nu till cirka 126.000. Försäljningen ökade organiskt med 29 procent.

Samtliga verksamhetsområden, seciellt Värdehantering, ökade sina rörelseresultat jämfört med föregående år.

STOCKHOLM 4 NOVEMBER1999
Thomas Berglund
Verkställande direktör och koncernchef
Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.