Skip to main content

Extra bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
12 november 2008 08:30

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 december 2008, kl. 16.00 i Ingenjörshuset/Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 15.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 27 november 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 47021, 100 74 Stockholm, per telefon 010 - 470 31 30, per telefax 010 - 470 31 31 märkt ”Securitas extra bolagsstämma” eller via bolagets hemsida www.securitas.com/extrabolagsstamma2008, senast torsdagen den 27 november 2008 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/extrabolagsstamma2008 och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till bolagsstämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 27 november 2008 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 .Beslut om styrelsens förslag till aktieutdelning.
8. Stämmans avslutande.
Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Den vid årsstämman 2008 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för den extra bolagsstämman.

Förslag till utdelning av aktier (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning innebärande att till aktieägarna utdelas samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Loomis AB (”Loomis”), varvid fem (5) aktier av serie A i Securitas AB skall medföra rätt till en (1) aktie av serie A i Loomis och fem (5) aktier av serie B i Securitas AB skall medföra rätt till en (1) aktie av serie B i Loomis. Om aktieinnehavet i Securitas AB inte är jämnt delbart med fem erhålls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på NASDAQ OMX Stockholm genom SEB:s försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas via VPC AB.

Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 31 december 2007, till sammanlagt 4 965 441 573 kr. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelning föreslås måndagen den 8 december 2008.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.
Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 7 samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget och bolagets hemsida www.securitas.com/extrabolagsstamma2008 och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 365 058 897, varav 17 142 600 aktier av serie A och 347 916 297 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519 342 297.

Stockholm i november 2008
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Securitas AB offentliggör föreliggande information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 12 november 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.