Skip to main content

Extra bolagsstämma i Securitas AB

Vid dagens extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Loomis AB (”Loomis”) till aktieägarna i Securitas AB.

Publicerad
03 december 2008 17:23

Varje femtal aktier i Securitas AB medför rätt till en aktie i Loomis. Innehavare av fem aktier av serie A i Securitas AB erhåller en aktie av serie A i Loomis. Innehavare av fem aktier av serie B i Securitas AB erhåller en aktie av serie B i Loomis. Om aktieinnehavet i Securitas AB inte är jämnt delbart med fem erhålls andelar av en aktie. Sådana andelar av aktier i Loomis kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas på NASDAQ OMX Stockholm genom SEBs försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas via VPC AB.

Avstämningsdagen för rätt till aktieutdelning bestämdes till den 8 december 2008. Beräknad dag för första handel i Loomis på NASDAQ OMX Stockholm är den 9 december 2008.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av noteringen av Loomis. Prospektet finns tillgängligt på Securitas ABs hemsida, www.securitas.com/extrabolagsstamma2008 samt på Securitas ABs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, chef för investerarrelationer Securitas AB, mobil 076-116 7443


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2008 kl. 17.15.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.