Skip to main content

Extra bolagsstämma i Securitas beslutar att sälja TeleLarm Care till aktieägarna

Publicerad
17 december 1998 09:00

Priset för samtliga aktier i Care uppgår till cirka 320 Mkr, eller 98,50 kronor per aktie, vilket motsvarar marknadsvärdet.

Beslutet innebär att aktieägare med upp till och med 1.000 Securitas-aktier erbjuds köpa tio Care-aktier. Aktieägare med fler än 1.000 Securitas-aktier erbjuds köpa en Care-aktie för varje påbörjat hundratal aktier i Securitas. Lägst tio aktier i Care får förvärvas.

Två av Securitas huvudaktieägare, SäkI, med Gustaf Douglas som majoritetsägare, och Melker Schörling, har förbundit sig att, till förmån för övriga aktieägare i Securitas, avstå från en del av de Care-aktier de annars skulle få köpa så att aktieägare med upp till 1.000 aktier får köpa tio Care-aktier och aktieägare med fler än 1.000 aktier får köpa en Care-aktie för varje påbörjat, men ej helt, hundratal aktier i Securitas. Ovan nämnda huvudaktieägare har vidare förbundit sig att köpa samtliga Care-aktier som ej förvärvas av övriga aktie-ägare till motsvarande villkor som i erbjudandet.

Care-koncernen
Care är ett helägt dotterbolag till Securitas. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer trygghetssystem för äldre och handikappade. Trygghetssystemen utgörs av produkter, såsom trygghetstelefoner, och tjänster, såsom larmmottagning, service och underhåll. Cares mål är att vara en av Europas ledande leverantörer av trygghetssystem, vilka skall bidra till att bolagets kunder kan erbjuda äldre och handikappade som bor hemma, på servicehem eller på vårdhem en säkrare, mer högkvalitativ och mer kostnadseffektiv vård.

Care har egna säljbolag i Sverige, England, Tyskland och Finland. Bolaget säljer även sina produkter på andra marknader i Europa samt i Japan och USA genom återförsäljare. Koncernen omsätter cirka 340 Mkr på årsbasis, inklusive förvärv gjorda under 1998 vilka bidrar med cirka 40 Mkr på årsbasis.

Deltagande i erbjudandet
Erbjudandet riktar sig enbart till dem som på avstämningsdagen den 22 december 1998 är registrerade som aktieägare i Securitas. Aktier av serie A i Securitas medför rätt till köp av aktier av serie A i Care och aktier av serie B i Securitas medför rätt till köp av aktier av serie B i Care.


Anmälan
Prospekt har distribuerats till direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i Securitas med början den 10 december 1998. Med början den 29 december skickas anmälningsblanketter till
direkt registrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 22 december 1998 är registrerade i den av Värdepapperscentralen AB ( VPC ) för Securitas räkning förda aktieboken. Av anmälningsblanketten framgår bl a antalet aktier i Care som envar aktieägare i Securitas får förvärva.
Möjligheten att förvärva aktier i Care kommer inte att registreras i VP-systemet och kommer således inte bli föremål för någon handel.

Anmälan om förvärv av aktier i Care kan ske under tiden från och med den 4 januari 1999 till och med den 21 januari 1999 och skall ske med anmälningsblanketten som distribueras den 29 december 1998.

Tidsplan

22 december 1998 Avstämningsdag för deltagande

4 - 21 januari 1999 Anmälningsperiod

9 februari 1999 Likviddag


Övrigt
Aktierna i Care kommer initialt inte att vara föremål för organiserad handel. Styrelsen för Care och huvudaktieägarna har dock för avsikt att verka för en notering av bolagets aktier inom en fem-årsperiod.

Försäljningen av Care kommer inte att påverka Securitaskoncernens resultat.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.