Skip to main content

Förslag till bolagsstämman om nyemission

Publicerad
26 mars 1999 16:00

I pressmeddelandet från februari i år rörande förvärvet av Pinkerton framgick att Securitas styrelse avsåg att föreslå en nyemission av aktier.

Styrelsen har vid sammanträde idag beslutat föreslå bolagsstämman den 15 april att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa ordinarie bolags-stämma kunna fatta beslut om nyemission med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från ak-tieägarnas företrädesrätt.

Syftet med den föreslagna nyemissionen är att kunna nå de större institutionerna på den internationella kapitalmarknaden och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt expansion i bolaget. Nyemission föreslås omfatta högst tjugoåtta miljoner aktier av serie B och ske inom givna ramar vid ett eller flera tillfällen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas till ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av serie B på Stockholms fondbörs.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier i USA. Aktierna får i enlighet med U.S. Securities Acts från 1993, i dess nuvarande lydelse, inte säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av aktierna i USA.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.