Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Securitas AB den 13 juni 2011

Aktieägarna i Securitas AB, 556302-7241, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 juni 2011, kl. 15.00, i bolagets lokaler på Lindhagensplan 70, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Publicerad
17 maj 2011 18:15

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 7 juni 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 010 - 470 31 30 eller via bolagets hemsida www.securitas.com/extra-stamma-2011, senast tisdagen den 7 juni 2011. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/extra-stamma-2011 och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 7 juni 2011 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1)                              Stämmans öppnande.

2)                              Val av ordförande vid stämman.

3)                              Upprättande och godkännande av röstlängd.

4)                              Godkännande av förslag till dagordning.

5)                              Val av en eller två justeringsmän.

6)                              Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7)             Styrelsens förslag till beslut om godkännande av det av styrelsen beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som vederlag i erbjudandet.

8)                              Stämmans avslutande.

Ärendenas huvudsakliga innehåll

Styrelsens förslag om godkännande av det av styrelsen beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som vederlag i erbjudandet (punkt 7 i dagordningen).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna det av styrelsen den 15 maj 2011 beslutade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Niscayah, däribland Securitas tre största aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att till och med den 31 december 2011 vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av såväl serie A som serie B att utgöra vederlag vid förvärvet av Niscayah. Bemyndigandet begränsas till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående i Niscayah-aktier.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ovan refererade ärenden inklusive den redogörelse som styrelsen har upprättat avseende förvärvet av Niscayah samt det av styrelsen inhämtade värderingsutlåtandet hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 23 maj 2011. Kopior av samtliga handlingar hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.securitas.com/extra-stamma-2011), på bolagets adress enligt ovan samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. INFORMATION VID STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Securitas AB på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.

E. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 365.058.897, varav 17.142.600 aktier av serie A och 347.916.297 aktier av serie B. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 519.342.297. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2011

Styrelsen

SECURITAS AB (publ)

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2011 kl. 18.15.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.