Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
30 augusti 2006 11:00

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 sep¬tember 2006, kl. 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, ingång via Royal entré, Stallgatan 6. Registrering till bolagsstämman börjar kl. 16.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 19 september 2006,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, "Extra bolagsstämma", Box 47021, 100 74 Stockholm, per telefon 08-657 74 74, per telefax 08-657 74 85 märkt "Securitas extra bolagsstämma" eller via bolagets hemsida www.securitasgroup.com/egm2006, senast tisdagen den
19 september 2006 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräf¬telse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregi¬strering till bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 19 september 2006 och förvalta¬ren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till aktieutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den vid årsstämman 2006 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för den extra bolagsstämman.Förslag till aktieutdelning (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning innebärande att till aktieägarna utdelas samtliga aktier i dels det helägda dotterföretaget Securitas Direct Aktiebolag ("Direct"), dels det helägda dotterföretaget Securitas Systems AB ("Systems"), varvid varje aktie i Securitas AB skall medföra rätt till en aktie i Direct och en aktie i Systems. Innehavare av aktie av serie A i Securitas AB erhåller en aktie av serie A i Direct och en aktie av serie A i Systems. Innehavare av aktie av serie B i Securitas AB erhåller en aktie av serie B i Direct och en aktie av serie B i Systems. Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokförda värden per den 31 december 2005, till sammanlagt cirka 4 135 Mkr. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelning föreslås torsdagen den 28 september 2006.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 7 samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitasgroup.com från och med den 11 september 2006, och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär och uppger adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Prospekt, som närmare beskriver Direct- respektive Systems-koncernen, har upprättats i anledning av förslaget om aktieutdelning. Prospekten beräknas finnas till¬gängliga från och med den
8 september 2006.


Stockholm i augusti 2006
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Securitas AB
P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden
Tel +46 8 657 74 00 Fax +46 8 657 70 72
Visiting address Lindhagensplan 70


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.