Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
01 december 1998 09:00

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktie-boken senast måndagen den 7 december 1998,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 december 1998 kl 16.00 under adress Securitas AB, Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 00 eller telefax 08-657 70 72. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörig-hetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast måndagen den 7 december 1998, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Ärenden
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Styrelsens förslag att bolagsstämman skall besluta om en försäljning till aktieägarna i Securitas AB (Securitas) av samtliga aktier i Securitas helägda dotterbolag TeleLarm Care AB (Care). Förslaget innebär att aktieägare med upp till och med 1.000 aktier i Securitas skall få köpa tio aktier i Care och att aktieägare med fler än 1.000 aktier skall få köpa en aktie i Care för varje påbörjat hundratal aktier i Securitas. Ingen aktieägare får förvärva färre än tio aktier i Care. Priset föreslås uppgå till SEK 98,50 per aktie, vilket motsvarar bedömt marknadsvärde. Enligt förslaget skall aktier av serie A i Securitas ge rätt att köpa aktier av serie A i Care och aktier av serie B i Securitas rätt att köpa aktier av serie B i Care.
6. Styrelsens förslag att de aktier i Care som inte förvärvas av Securitas aktieägare i erbjudandet enligt punkt 5 ovan skall säljas till Securitas huvudaktieägare, SäkI AB och Melker Schörling, i enlighet med ett åtagande från dessa att förvärva de aktier i Care som inte förvärvas av övriga aktieägare. Enligt förslaget skall försäljningen ske på samma villkor som gäller i erbjudandet till Securitas övriga aktieägare.
7. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag enligt punkt 5 och 6 ovan är villkorade av att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

___________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer från och med torsdagen den 10 december 1998 att finnas tillgängligt på bolagets huvudkontor, Lindhagens-plan 70 i Stockholm samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Stockholm den 27 november 1998

Styrelsen

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.