Skip to main content

Omräknade jämförelsetal för segment avseende organisatoriska förändringar och tillämpning av IAS 19 (reviderad)

Nedan visas omräknade jämförelsetal för affärssegmenten och koncernen för helåret 2011, kvartalen, det första halvåret, de första nio månaderna och helåret 2012. Omräkning har gjorts till följd av de organisatoriska förändringar i koncernen som trädde i kraft den 1 januari 2013 samt på grund av tillämpningen av IAS 19 (reviderad) från och med samma datum.

Publicerad
19 april 2013 10:00

Organisatoriska förändringar

Security Services North America har påverkats av att verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Nederländerna har flyttats från segmentet Övrigt till Pinkerton Corporate Risk Managment inom Security Services North America. De tidigare segmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring har slagits samman till ett segment som benämns Security Services Europe. Vidare har verksamhet i Spanien och Portugal flyttats från det tidigare segmentet Mobile and Monitoring till Security Services Ibero-America medan verksamhet inom säkerhetskonsultområdet i Belgien har flyttats från segmentet Övrigt till Security Services Europe.

De organisatoriska förändringarna har påverkat fördelningen av försäljning och rörelseresultat mellan affärssegmenten såväl som elimineringen av intern försäljning men har inte påverkat den totala försäljningen, den organiska försäljningstillväxten, rörelseresultatet eller rörelsemarginalen för koncernen.

IAS 19 (reviderad)
IAS 19 (reviderad) gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 eller senare. Den tillämpas av koncernen från och med räkenskapsåret 2013. För koncernens del innebär den reviderade standarden att räntekostnad och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar har ersatts av en nettoräntekostnad som beräknas genom att diskonteringsräntan tillämpas på planens underskott (eller överskott). Vidare redovisas kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder omedelbart istället för att periodiseras över den period då förmånen tjänades in. Effekten på koncernens räkenskaper är att de kostnader som redovisats för 2011 och 2012 avseende förmånsbestämda ersättningar till anställda ökar. De faktiska ersättningarna och det till dessa planer hänförliga kassaflödet har inte påverkats av IAS 19 (reviderad).

Vid omräkning av jämförelseåren 2012 och 2011 har kostnaderna ökat med –58 MSEK före skatt och –37 MSEK efter skatt för 2012. För 2011 var ökningen –50 MSEK före skatt och –30 MSEK efter skatt. Kostnadsökningen påverkar produktionskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader i rörelseresultatet. Fördelningen av denna effekt mellan affärssegmenten och för koncernen som helhet redovisas i tabellerna nedan. Raden ”varav effekt från IAS 19 (reviderad)” visar den ökade kostnaden jämfört med den föregående versionen av IAS 19.

Vidare tas i IAS 19 (reviderad) möjligheten bort att tillämpa den så kallade korridormetoden. Då Securitas inte tillämpar korridormetoden har den förändringen ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Security ServicesNorth America
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning 22 415 5 686 6 069 11 755 5 849 17 604 5 935 23 539
Organisk försäljningstillväxt, % 4 1 1 1 -1 0 1 1
Rörelseresultat före avskrivningar 1 236 251 266 517 295 812 301 1 113
varav effekt från IAS 19 (reviderad) -38 -10 -11 -21 -11 -32 -11 -43
Rörelsemarginal, % 5,5 4,4 4,4 4,4 5,0 4,6 5,1 4,7
Security Services Europe
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning 31 589 8 056 8 341 16 397 8 108 24 505 8 236 32 741
Organisk försäljningstillväxt, % 0 1 2 1 2 1 0 1
Rörelseresultat före avskrivningar 1 674 405 389 794 504 1 298 375 1 673
varav effekt från IAS 19 (reviderad) -12 -4 -4 -8 -3 -11 -4 -15
Rörelsemarginal, % 5,3 5,0 4,7 4,8 6,2 5,3 4,6 5,1
Security ServicesIbero-America
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning 9 420 2 329 2 339 4 668 2 308 6 976 2 365 9 341
Organisk försäljningstillväxt, % 10 2 -5 -2 -6 -3 -4 -3
Rörelseresultat före avskrivningar 597 117 121 238 129 367 129 496
varav effekt från IAS 19 (reviderad) - - - - - - - -
Rörelsemarginal, % 6,3 5,0 5,2 5,1 5,6 5,3 5,5 5,3
Övrigt
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning 642 195 222 417 211 628 216 844
Organisk försäljningstillväxt, % - - - - - - - -
Rörelseresultat före avskrivningar -172 -53 -59 -112 -78 -190 -65 -255
varav effekt från IAS 19 (reviderad) - - - - - - - -
Rörelsemarginal, % - - - - - - - -
Elimineringar
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning -9 -2 -1 -3 -3 -6 -1 -7
Koncernen
MSEK Helår 2011 Kv 1 2012 Kv 2 2012 H1 2012 Kv 3 2012 9M 2012 Kv 4 2012 Helår 2012
Total försäljning 64 057 16 264 16 970 33 234 16 473 49 707 16 751 66 458
Organisk försäljningstillväxt, % 3 1 0 1 0 0 0 0
Rörelseresultat före avskrivningar 3 335 720 717 1 437 850 2 287 740 3 027
varav effekt från IAS 19 (reviderad) -50 -14 -15 -29 -14 -43 -15 -58
Rörelsemarginal, % 5,2 4,4 4,2 4,3 5,2 4,6 4,4 4,6

Informationen i denna pressrelease avseende omräknad segmentsdata är preliminär och har inte granskats av koncernens revisorer.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, chef investerarrelationer          

Telefon: 010-470 30 13. Mobil: 076-116 7443

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2013 kl.10.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.