Skip to main content

Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
08 mars 2004 08:00

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 april 2004, kl 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, ingång via "Royal entré", Stallgatan 6. Registrering till bolagsstämman börjar kl 16.15.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels
vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per lördagen den 27 mars 2004. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 26 mars 2004,

dels
anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, "Bolagsstämma", Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 74 eller per telefax 08-657 74 85, senast onsdagen den 31 mars 2004, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 26 mars 2004 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2003;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) avstämningsdag för vinstutdelning;
d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2003.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelsen och till revisionsbolaget.
12. Val av styrelse och registrerat revisionsbolag.
13. Val av medlemmar till nomineringskommittén.
14. Stämmans avslutande.
Framläggande av årsredovisningen (punkt 8 på dagordningen)

I samband med framläggande av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2003 att presenteras, innefattande:
(a) en redogörelse för nomineringskommitténs arbete, funktion och medlemmar;
(b) en redogörelse för revisionskommitténs arbete, funktion och medlemmar samt för konsultarvoden och övriga arvoden som erlagts till revisionsbolaget under 2003; och
(c) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar samt för styrelsens ersättningspolitik.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 2,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 13 april 2004. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg den 16 april 2004.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)

Den vid ordinarie bolagsstämman 2003 utsedda nomineringskommittén har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken.

Omval av styrelseledamöterna: Thomas Berglund, Annika Bolin, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Anders Frick, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling. Philippe Foriel-Destezet har avböjt omval.

Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 3 000 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 16 procent av aktierna och 41 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Förslag till val av revisionsbolag samt beslut om arvoden (punkterna 11-12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår, i enlighet med förslag från revisionskommittén, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn skall utgå efter räkning för nedlagd tid.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 16 procent av aktierna och 41 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

Nomineringskommitté (punkt 13 på dagordningen)

Vid ordinarie bolagsstämman 2003 inrättades en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande ordinarie bolagsstämmor förbereda styrelseval, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Gustaf Douglas och Melker Schörling valdes till ledamöter av nomineringskommittén och fick i uppdrag att utse två representanter för de större institutionella aktieägarna för konsultationer i nomineringsarbetet. Marianne Nilsson, Robur, och Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden, utsågs till representanter inför ordinarie bolagsstämman 2004.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets aktieägare. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 16 procent av aktierna och 41 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta emot förslaget från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande: Omval av Gustaf Douglas och Melker Schörling till ledamöter av nomineringskommittén inför ordinarie bolagsstämman 2005. Gustaf Douglas och Melker Schörling skall få i uppdrag att utse, under tredje kvartalet 2004, två representanter för de större institutionella aktieägarna för konsultationer i nomineringsarbetet. Namnen på dessa två representanter skall publiceras i bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 23 mars 2004. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som så begär samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i mars 2004
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.