Skip to main content

Ordinarie Bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
19 mars 2001 14:00

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 8 april 2001. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 6 april 2001, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Bolagsstämma”, Box 12307, 102 28 Stockholm, eller per telefon 08-657 74 74 eller per telefax 08-657 74 85, senast tisdagen den 10 april 2001, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 6 april 2001 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om a)fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2000; b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; c)avstämningsdag för vinstutdelning; d)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse.
13. Stämmans avslutande


Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Förslag till utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 1,20 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 23 april 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 26 april 2001.

Förslag till val av styrelse samt arvoden (punkt 10-12 på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar ca 17 procent av aktierna och 42 procent av rösterna i bolaget har föreslagit följande:

Styrelse och arvoden samt revisorer

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara 8 stycken.

Omval av ordinarie styrelseledamöterna: Thomas Berglund, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Anders Frick, Philippe Foriel-Destezet, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1.850.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

Vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå efter räkning för nedlagd tid.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 4 april 2001 att finnas tillgängliga på Securitas AB för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär.


Stockholm i mars 2001
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.